اثر عصاره آبي گياه صبر زرد (Aloe vera) برقند و چربي هاي خون در موش‌هاي صحرايي نر ديابتي

ديابت و متابوليسم ايران

دوره 6 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: صبر زرد از گياهان دارويي است كه براي درمان التهاب، بهبود سوختگي و تقويت سيستم ايمني مورد استفاده قرار مي گيرد. امروزه به دليل عوارض جانبي كمتر و ارزان تر بودن گياهان دارويي، مصرف آنها رو به افزايش است. هدف اين مطالعه بررسي اثر صبرزرد بر قند خون، ليپيدها و ليپوپروتئين‌ها درموش‌هاي صحرايي نر ديابتي شده با استرپتوزوتوسين بود.
روش‌ها: جمعيت مورد مطالعه شامل 56 سر موش صحرايي نر از نژاد ويستار آلبينو با وزن 150-200گرم بودند. حيوانات مورد آزمايش به7 گروه تقسيم گرديده كه 6 گروه آنها با استرپتوزوتوسين (65mg/Kg-IP) ديابتيك شدند. پس ازيك هفته، خونگيري جهت اندازه گيري قندخون ناشتا به منظور ديابتي شدن حيوانات انجام گرفت. گروه‌هاي ديابتيك به جز گروه كنترل ديابتي روزانه به ترتيب مقادير(100mg/kg،200،300و400) عصاره صبرزرد و 5mg/kg گليبن‌كلاميد را از طريق گاواژ به مدت 4 هفته دريافت نمودند. درپايان دوره درشرايط ناشتا،خونگيري جهت اندازه‌گيري قند خون، ليپيدها و ليپوپروتئين هاي سرم انجام شد.
يافته ها: نتايج حاصل از اين بررسي نشان داد كه فقط دوز400mg/kg صبرزرد و 5mg/kg گليبن كلاميد موجب كاهش معني دار قند (به ترتيب،12/23 ±62/162و51/26±37/193) گرديد. همچنين دوزهاي 200mg/kg،300،400 صبرزرد و 5mg/kg گليبن كلاميد موجب كاهش معني داري درغلظت تري گليسيريد وكلسترول نسبت به گروه كنترل ديابتيك گرديدند. تمامي دوزهاي صبرزرد و گليبن كلاميد موجب كاهش LDL شدند اما اثري بر HDL نداشتند.
نتيجه‌گيري: نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه عصاره صبرزرد موجب كاهش قند، كلسترول، LDL و TG مي گرددكه شناخت دقيق آن نياز به مطالعه بيشتري دارد.

THE EFFECT OF ALOE VERA AQUEOUS EXTRACT ON GLUCOSE AND LIPID LEVELS IN DIABETIC MALE RATS
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Aloe vera is a herbal plant being used as an anti-inflammatory agent, burning recovery as well as immune system boosting agent. The aim of this study was to evaluate the effects of Aloe vera on blood glucose , lipids and lipoproteins in streptozotocin-induced diabetic male rats.
Methods: This study was carried out on 56 male rats, weighing 150-200 gr. Animals are divided into 7 groups (one control and six test groups). Diabetes were induced in test groups via streptozocin (65mg/ kg-IP). After a week, blood samples analyses for FBS. All diabetic groups, except the control one, were taken 100,200,300,400 mg/kg Aloe vera extract and 5mg/kg glibenclamid by gavages for a period of 4 weeks, respectively. After this period fasting blood samples were collected from all groups.
Results: The results showed that the FBS decreased in groups that received 400mg/kg and glibenclamid (respectively,162/62±23.12and193.37±26.51). In addition, 3-6 groups showed decrease TG and Cholesterol level in comparison with those of control groups. In all groups which received Aloe vera and glibenclamid, LDL level were significantly decreased in comparison with control groups but HDL level had no change.
Conclusion: The results of this research indicate that Aloe vera aqueous extract lead to decreased Blood glucose, Cholesterol, LDL and TG levels. Further studies is suggested for exact mechanism of Aloe vera in diabetic rats.

قیمت : 20,000 ريال