بررسي ميزان تاثير Role Modeling (تئاتر) در آموزش بهداشت دهان و دندان

مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان

دوره 21 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف : روشهاي مختلفي براي آموزش بهداشت كودكان وجود دارد يكي از روشهايي كه كمتر به آن پرداخته شده است تئاتر مي‌باشد. هدف از اين مطالعه بررسي ميزان تأثير اين روش آموزشي بر بهداشت دهان و دندان دانش آموزان دختر مقطع ابتدايى شهر يزد بوده است.
روش بررسي: اين مطالعه نيمه تجربى به روش قبل و بعد و زمان اجراى آن نيمه دوم سال 83 بود. اين بررسي روي دويست دانش‌آموز دختر مقطع ابتدايي انجام گرديد. در هر منطقه شهر، يك دبستان و در هر دبستان به صورت خوشه‌اى از هر يك از مقاطع يك كلاس بيست نفرى انتخاب گرديد. روش جمع‌آورى اطلاعات، پرسشنامه‌اي بود كه قبل و بعد از اجراى تئاتر ميزان آگاهى، نگرش و عملكرد دانش آموزان به وسيله آن سنجيده شد. از آزمونهاى آماري Chi-Square, Wilcoxon و بسته نرم افزاري SPSS براي مقايسه نتايج قبل و بعد از آموزش استفاده گرديد.
يافته‌ها: نتايج نشان داد كه به طور كلى تئاتر در افزايش آگاهى، نگرش و عملكرد دانش آموزان در مورد بهداشت دهان و دندان مؤثر بوده است. تأثير تئاتر به‌ترتيب بر آگاهى دانش آموزان بيشتر از نگرش و بر نگرش آنها بيشتر از عملكرد بود. (0001/0 >P )در مورد رابطه سواد مادر با ميزان آگاهى، نگرش و عملكرد دانش آموزان در مورد بهداشت دهان و دندان آزمون آمارى نشان داد كه تنها ارتباط سواد مادر با عملكرد معنادار بوده است. (021/0 = P )، همچنين نتايج نشان داد كه ارتباط معنادارى بين مقطع تحصيلى دانش آموز با ميزان آگاهى (020/0 = P )، نگـرش (0001/0 = P ) و عملكـرد (022/0 = P ) وجود دارد، به طورى ‌كه در مقاطع بالاتـر اين مقاديـر افزايش مي‌يابد.
نتيجه‌گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد كه اجراي سناريوي استفاده شده در اين بررسي متناسب با مسائل فرهنگي هر منطقه در مدارس سطح شهرستان مي‌تواند در جهت ارتقاي سطح آگاهي، نگرش و عملكرد دانش‌ آموزان در مورد بهداشت دهان و دندان مورد استفاده قرار گيرد.

Effect of role modeling through theater show in oral health education
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and Aim : There are different methods of oral health education for child population. Theater show is a method that has not received enough attention until now. The aim of this study was to evaluate the effect of using theater show on dental health education in Yazd femal elementary students.
Materials and Methods : This was a quasi experimental study performed by using pre- and post-test method in Iran over the year 2004. One elementary school from each region of the city was selected. Twenty students from each grade of each school were included in the study (n=200). The information on knowledge, attitudes and practice of oral health were collected by using a valid and reliable questionnaire before and after theater show performance. Data were analyzed using SPSS and Wilcoxon signed rank test.
Results : This study showed that the theater show could improve knowledge, attitude and proper oral health practice of children. The effect of the theater show on knowledge was more than attitude and was more on attitude than practice (P<0.001). Only literacy on the part of mothers was significantly correlated with practice (P=0.021). There were significant correlations between Knowledge (P=0.020), Attitude (P=0.0001) and oral health Practice (P=0.022) with students' grade level.
Conclusion : This study showed that using theater show for oral health education, could improve the oral health related knowledge, attitude and proper oral health practice by elementary school students.

قیمت : 20,000 ريال