ضرورت آموزش مسائل شرعي سقط جنين به دانشجويان مامايي

مجله ايراني اخلاق و تاريخ پزشكي

دوره 2 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

به‌نظر مي‌رسد پاسخ‌گويي ماماها به سؤالات شرعي ساده‌ي مطروحه از طرف زناني كه مقيد به اجراي فرامين مذهبي هستند، مي‌تواند در سلامت روان آن‌ها نقش مفيدي داشته باشد. هدف از اين مطالعه‌ تعيين ميزان آگاهي مربيان مامايي كشور در مورد مسائل شرعي مربوط به سقط جنين و نظر آنان نسبت به ضرورت آموزش اين مسائل به مربيان و دانشجويان مامايي است.
در اين مطالعه توصيفي و مقطعي، براي كليه‌ي مربيان مامايي هيأت علمي يا غير هيأت علمي اعم از استخدام رسمي، قراردادي يا طرحي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي دولتي كشور (270 نفر) پرسشنامه از طريق پست ارسال گرديد. 136 نفر از اين مربيان به سؤالات پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از آمار توصيفي و نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
بيش‌ترين درصد مربيان مامايي شركت كننده در اين پژوهش، داراي آگاهي متوسط (6-4 امتياز از 9 امتياز) در مورد مسائل شرعي مربوط به سقط جنين بودند. اكثريت اين مربيان، نسبت به عبارات مربوط به ضرورت آموزش مسائل شرعي سقط جنين نظر كاملاً موافق يا موافق داشتند و اظهار داشتند كه آموزش اين مسائل در حرفه‌ي مامايي در حد زيادي اهميت دارد. بيش‌ترين درصد اين مربيان،‌ روش كارگاهي را جهت آموزش مسائل شرعي سقط جنين به خود و ايجاد واحد درسي مجزا را براي آموزش اين مسائل به دانشجويان مامايي مناسب دانستند و ‌اظهار داشتند كه براي تدريس مسائل شرعي سقط جنين،‌ مربيان مامايي كه دوره‌ي آموزشي اين مسائل را گذرانده‌اند ‌مناسب‌تر هستند.
باتوجه به ميزان آگاهي نامطلوب مربيان مامايي در مورد مسائل شرعي سقط جنين و نگرش مثبت آن‌ها نسبت به آموزش اين مسائل، طبق نظر اين مربيان مي‌توان با استفاده از روش كارگاهي به مربيان مامايي علاقه‌مند و داوطلب، آموزش لازم را در مورد مسائل شرعي سقط جنين ارائه نمود و سپس با ايجاد يك واحد مجزا براي دانشجويان مامايي،‌ از اين مربيان آموزش ديده جهت آموزش به دانشجويان مامايي استفاده كرد.

قیمت : 20,000 ريال