بررسي پنج ساله موارد ابتلا به بدخيمي‌هاي دهان، فك و صورت در مراجعين به بخش بيماري هاي دهان دانشكده دندانپزشكي مشهد-ايران

مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد

دوره 33 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: علي‌رغم پيشرفت‌هاي متعددي كه در درمان سرطان‌ها به وجود آمده است سرطان دهان به دليل تشخيص ديرهنگام به جهت علل متعددي مثل بدون علامت بودن در مراحل اوليه، تشابه نماي باليني با ساير ضايعات و تنوع در تظاهرات كلنيكي و ... جز ده علت عمدة مرگ و مير مي‌باشد. با توجه به نقش شرايط محيطي و اقليمي در سرطان‌ها، ضرورت انجام مطالعات اپيدميولوژيك احساس مي‌شود. از اين رو مطالعه‌اي با هدف تعيين فراواني پنج سالة موارد مبتلا به بدخيمي‌هاي دهان، فك صورت در بيماران مراجعه‌كننده به بخش بيماري‌هاي دهان دانشكدة دندانپزشكي مشهد انجام شد.
مواد و روش ها: مطالعه‌اي توصيفي بر روي پرونده 44 بيمار مبتلا به بدخيمي دهان، فك و صورت از آذر 79 تا اذر 84 (با تأييد پاتولوژي) صورت گرفت. ابتدا اطلاعات فردي، باليني و هيستوپاتولوژيك موردنياز، استخراج گرديد. سپس با استفاده از آمار توصيفي ميزان فراواني و درصد فراواني محاسبه، جداول و نمودارها با استفاده از نرم‌ افزار SPSS ترسيم گرديد.
يافته ها: كارسينوم سلول سنگفرشي شايع ترين بدخيمي بود (73%) و بعد از آن وروكوس كارسينوما (10%) و بدخيمي‌هاي غدد بزاقي (7%) قرار داشتند. نسبت مرد به زن 9/0 به 1و ميانگين سن 66/17±52/53 سال بود. كارسينوم سلول سنگفرشي، بيشتر به صورت زخم و ضايعة برجسته (هر كدام 34%) و ساير بدخيمي‌ها بيشتر به صورت ضايعة برجسته (67%) بودند. شايع ترين شكايت بيماران در كارسينوم سلول سنگفرشي زخم (41%) و شايعترين محل ابتلا، زبان (30%) بود.
نتيجه‌گيري: الگوي سرطان دهان در مطالعه حاضر مشابه ساير مطالعات بود ولي تعداد زنان مبتلا نسبت به ساير مطالعات بيشتر بود و نقش استعمال دخانيات به عنوان عامل خطر كمرنگ‌ تر بود.

Five Year's Retrospective Study of Oral and Maxillofacial Malignancies in Patients Referred to Oral Medicine Department of Mashhad Dental School-Iran
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: In spite of recent progresses in cancer treatment; the oral cancer is still one of ten most common causes of death, because of late diagnosis (the reasons for that is similarity of clinical presentation with some of the benign lesions, symptomless in early stages, and variety of clinical manifestation…). Considering the role of cultural and geographical factors in oral cancer prevalence, epidemiological studies are of great importance. The aim of this research is to determine five years prevalence of orofacial malignancies of the patients referred to Oral Medicine Department, Mashhad Dental School, Iran.
Materials & Methods: A descriptive and retrospective study was done using 44 medical files of patients whose oral and maxillofacial malignancy was histopothologically confirmed. (From November 2000 to November 2005) demographic, clinical and histopathological data were extracted. We’ve used SPSS software to analyze data and drawing table and charts.
Results: Squamous cell carcinoma (SCC) was the most common malignancy (73%) followed by verrucous carcinoma (10%) and salivary gland carcinoma (7%). Male to female ratio was 0.9/1 and age average was 53.52±17.66. The most common clinical feature of SCC was ulcer and exophytic lesion (%34) and other malignancy mostly appeared as exophytic lesion (%67). The most prevalent chief complains of oral SCC patients was ulcer (41%), and tongue was the most common site (30%).
Conclusion: Although most of epidemiological patterns of oral SCC were similar to other researches, but females had a higher incidence rate than males and surprisingly tobacco use was markedly low in comparison to other studies.

قیمت : 20,000 ريال