بررسي صحت تشخيص راديوگرافي‏هاي معمولي در افتراق ضايعات خوش‏خيم از بدخيم ناحيه فك و صورت

مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد

دوره 33 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: در ناحيه فك و صورت، تومورها و كيست ها شيوع نسبتاً بالايي داشته و دندانپزشكان در طي يك بررسي معمول راديوگرافي، ممكن است بطور اتفاقي با آنها برخوردكنند. با توجه به استفاده گسترده از راديوگرافي پانوراميك معمولي در ارزيابي روتين ساختار فكين و دندان ها و نيز ارزاني و در دسترس بودن اين تكنيك ها نسبت به انواع اختصاصي، ارزيابي صحت تشخيص ضايعات خوش‏خيم از بدخيم در راديوگرافي‏هاي معمولي ضروري به نظر مي رسد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي، تمامي پرونده هاي مرتبط با ضايعات داخل استخواني فك و صورت در يك دوره 6 ساله (از سال 1380 تا 1387) كه در بخش هاي مختلف (راديولوژي، جراحي، بيماري هاي دهان) دانشكده دندانپزشكي مشهد موجود بودند، جمع آوري شدند. سپس تصاوير راديوگرافي توسط يك نفر متخصص راديولوژي فك و صورت و يك مشاهده گر بررسي شده و با توجه به يافته هاي راديوگرافي، در درجه اول خوش‏خيم و يا بدخيم بودن ضايعات و در مرحله بعد نوع آنها مشخص شد. سرانجام با استفاده از آزمون McNemar نتايج حاصل از بررسي راديوگرافي و هيستوپاتولوژي با هم مقايسه شدند.
يافته ها: از ميان 136ضايعه داخل استخواني فك و صورت، 116 ضايعه خوش‏خيم و 20 ضايعه بدخيم بودند. در 19 ضايعه از ميان ضايعات بدخيم، تشخيص راديوگرافي با نتيجه بررسي هيستوپاتولوژيك موافق بود و از 116 ضايعه خوش‏خيم، 107 ضايعه در بررسي راديوگرافي خوش‏خيم تشخيص داده شد. يك ارتباط معني داري بين يافته هاي راديوگرافي و هيستوپاتولوژي بدست آمد (021/0=P).
نتيجه گيري: در اين مطالعه، تشخيص راديوگرافي‏هاي معمولي، در 92%از موارد با نتايج هيستوپاتولوژي (از نظر خوش خيم يا بدخيم بودن ضايعات) مطابقت داشت.

Accuracy of Conventional Radiography in Differentiating Between Benign Lesions and Malignant Ones in the Maxillofacial Region
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: In the maxillofacial region, cysts and tumors relatively have high prevalence and during a current study of radiography, the dentists may incidentally encounter them. According to the wide usage of the conventional panoramic radiography in routine study of dentoalveolar structure and the availability and cheapness of this technique, it seems necessary to determine the accuracy of conventional radiography in diagnosis of benign and malignant lesions.
Materials & Methods: In this descriptive study, all the cases with intraosseous lesions of maxillofacial region over a six-year period (2002-2008) from the archives of the radiography, surgery and oral health departments at Mashhad school of dentistry were collected. Then radiographic images were studied by one maxillofacial radiologist as an observer and according to the radiographic features, the state of being malignant or benign and then the type of lesions were diagnosed. Finally the findings of radiographic and histopathologic studies were compared using McNemar test.
Results: From 136 intraosseous lesions, 116 lesions were benign and 20 lesions were malignant. From 20 malignant lesions, in 19 cases the radiographic and histopathologic diagnosis was the same and from the 116 benign lesions, 107 cases were diagnosed benign in radiography. A significant relationship was also detected among radiographic and histopathologic features (P=0.021).
Conclusion: In this study diagnosis of conventional radiographies, in 92% of cases, with histopathologic results (benignity or malignancy of lesions) was adapted.

قیمت : 20,000 ريال