مقايسه اثر استفاده از مسواك برقي و دستي بر شاخص‏هاي بهداشت دهان افراد تحت درمان ارتودنسي ثابت

مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد

دوره 33 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: به منظور پيشگيري از بروز عوارض ناشي از تجمع پلاك، رعايت دقيق بهداشت دهان توسط بيماران، به خصوص جوانان و نوجوانان كه قسمت عمده بيماران ارتودنسي را تشكيل مي دهند، ضروري است. با توجه به اين كه تحقيقات مختلف، نشان از مؤثر بودن استفاده از مسواك برقي در سلامت بافت هاي پريودنتال دارند، لذا هدف از اين تحقيق تعيين تأثير استفاده از مسواك برقي بر شاخص‏هاي بهداشت دهان بيماران ارتودنسي ثابت و مقايسه آن با مسواك دستي بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه كارآزمايي باليني، تعداد 40 بيمار 20-12 ساله تحت درمان ارتودنسي ثابت دو فك كه حداقل 6 ماه از شروع درمان آنها گذشته بود و در پرونده آنها حداقل 2 بار بهداشت نامطلوب ثبت شده بود، انتخاب شدند. در گروه اول، بيماران به مدت 4 هفته با استفاده از 2 نوع مسواك دستي ارتودنسي (شياردار و بين دنداني) ساخت كارخانه Oral-B به همراه خميردندان Colgate total مسواك زدند. گروه دوم به مدت 4 هفته از مسواك برقي Cross action power ساخت كارخانه Oral-B و خميردندان Colgate total استفاده كردند. در شروع مطالعه و نيز پس از 4 هفته شاخص هاي Ortho-plaque index) OPI) و Bleeding points index) BPI) محاسبه شد. تحليل داده ها با استفاده از آزمون هاي t-student زوجي، مستقل و كاي دو صورت گرفت.
يافته ها: پس از مداخله، OPI در گروه مسواك دستي 9/19درصد و در گروه مسواك برقي 2/13درصد كاهش يافت. BPI پس از مداخله در گروه مسواك دستي 20 درصد و در گروه مسواك برقي 5/8 درصد كاهش نشان داد. بر اساس آزمون t تفاوت در ميزان كاهش OPI بين دو گروه تحت مطالعه معني دار نبود ولي اختلاف معني داري در ميزان كاهش BPI بين دو گروه وجود داشت.
نتيجه گيري: اين تحقيق نشان داد كه استفاده از مسواك برقي برتري خاصي نسبت به مسواك دستي نداشت و حتي در كاهش BPI، نوع دستي مؤثرتر از برقي بود.

Effect of the Electrical Versus Manual Tooth Brush on Oral Hygiene Indices in Patients Treated with Fixed Orthodontic Appliances
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: For preventing plaque accumulation side effects, oral hygiene performance by patients, especially adolescents who are the main part of orthodontic patients, is necessary. Considering several studies indicating the efficacy of electric toothbrush usage on periodontal health, the aim of this study was to evaluate the efficacy of electric toothbrush on oral hygiene indices in patients treated with fixed orthodontic appliances.
Materials & Methods: In this clinical trial study, 40 orthodontic patients (aged 12 to 20 years old) wearing upper and lower fixed appliances for at least 6 months who had a history of at least two time inappropriate oral hygiene were selected. Control group patients used two kind of orthodontic manual toothbrushes of Oral-B and Colgate total toothpaste for 4 weeks. Case group patients used electric toothbrush (Cross Action Power) of Oral-B and Colgate total toothpaste for 4 weeks. At baseline and after 4 weeks, ortho-plaque index (OPl) and bleeding points index (BPI) were measured. The data were analyzed by paired t-test, independent t-test and Chi-square test.
Results: After intervention, in control group, OPI reduced by 19.9% and in case group it had 13.2% reduction. BPI was reduced in case and control groups by 8.5% and 20% respectively. In contrast to BPI (P=0.003), t-test showed that there were no significant differences between two groups in OPI reduction (P=0.11).
Conclusion: The result of our study showed that electric toothbrush had no significant advantage over manual toothbrush. Manual brushing was even more effective than cross action power tooth brush in BPI reduction.

قیمت : 20,000 ريال