اثر داروي ال آسپارژيناز با دوز 6000 واحد بر متر مربع بر سطح چربي‌هاي خون در كودكان مبتلا به لوكمي لنفوبلاستيك حاد

فصلنامه پژوهشي خون

دوره 6 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: اختلالات چربي و ليپو پروتئين هاي خون در بدخيمي‌ها به علل مختلف از جمله مصرف داروهاي شيمي درماني ايجاد مي‌شود. يكي از داروهايي كه در تغييرات چربي‌هاي خون دخالت دارد ال آسپارژيناز مي‌باشد. اين مطالعه با هدف بررسي اثر داروي ال- آسپارژيناز با دوز 6000 واحد بر متر مربع روي چربي‌هاي خون در كودكان مبتلا به لوكمي لنفو بلاستيك حاد در بيمارستان كودكان مفيد تهران انجام شد.
مواد وروش‌ها: تحقيق به روش كار آزمايي باليني قبل و بعد انجام شد و جمعيت مورد مطالعه كودكان زير 15 سال مبتلا به لوكمي لنفوبلاستيك حاد بودند كه به صورت مستمر و غير احتمالي نمونه‌گيري شدند و هر بيمار شاهد خودش بود. در همه بيماران سطوح چربي و ليپو پروتئين‌هاي سرم شامل: Lpa - APO A - APO B - TG - Cholestrol – HDL- LDL – VLDL بعد از 12-8 ساعت ناشتايي در سه مرحله قبل از درمان، حين درمان با ال ـ آسپارژيناز و دو ماه بعد از قطع ال- آسپارژيناز چك شد و با هم مقايسه شدند. از آزمون‌هاي T زوج، فريدمن و ويلكوكسون جهت تحليل نتايج استفاده شد.
يافته‌ها: در اين مطالعه، 82 كودك با تشخيص جديد لوكمي لنفوبلاستيك حاد، مورد ارزيابي قرار گرفتند. متوسط سن بيماران 6 سال با انحراف معيار 5/3 و دامنه سني از 45 روز تا 14 سال بود. متوسط سطح سرمي تري‌گليسريد در مرحله قبل از شروع ال ـ آسپار
163/9 ميلي‌گرم درصد(107 = SD) بود و در مرحله حين درمان با ال ـ آسپار به 123 ميلي‌گرم درصد(67 = SD) رسيد كه كاهش معني‌داري بعد از شروع ال آسپار مشاهده شد(002/0 = p). متوسط سطح سرمي كلسترول قبل از شروع ال آسپار 151 ميلي‌گرم درصد(43 SD= ) و در حين درمان با ال آسپار 140 ميلي‌گرم درصد(52 =SD ) بود و از نظر آماري تفاوت معني‌داري با مرحله قبل از شروع ال ـ آسپار نداشت(061/0 = p).
نتيجه گيري: سطح سرمي TG به دنبال مصرف ال آسپار كاهش مي‌يابد، كلسترول تغيير معني‌داري به دنبال ال آسپار پيدا نمي‌كند و HDL به دنبال ال آسپار افزايش مي‌يابد. به طور كلي ال آسپار با دوز 6000 واحد در متر مربع بر خلاف دوزهاي بالاي آن، باعث افزايش چربي‌هاي خون نمي‌شود.

L-Asparginase effect with 6000U/m2 on lipid profile in children with acute lymphoblastic leukemia
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and objectives: One of the major etiologies of lipid disorders in malignancies is the use of chemotherapy drugs, the most important of which is L-Asparginase. Studies in different centers with high dosages of L-Asparginase demonstrated different results. The aim of this study is to evaluate the effect of L-Asparginase at a dose of 6000 U/m2 on lipid profile in Iranian children with newly diagnosed acute lymphoblastic leukemia in Mofid Children Hospital of Tehran .
Materials and Methods: We performed a nonrandomized trial in which all children with newly diagnosed acute lymphoblastic leukemia (ALL) aged <15 years participated. Every case serves as his/her own control. The cholesterol, triglyceride (TG), HDL, LDL, VLDL, APOA, APOB and LPa were evaluated in three stages: before, during and 2 months after treatment with L-Asparginase after which the results were compared.
Results: In our study, 82 newly ALL diagnosed patients with the mean age of 6 years (within the age range of 0.12-14 and SD of 3.5) were evaluated. Mean seum level of TG in pretreatment stage was 163.9 mg% and during treatment with L-Asparginase 123 mg% demonstrating significant decline in TG serum level after administration of L-Asparginase (p=0.002). Mean serum level of cholesterol before administration of L-Asparginase was 151mg% and during treatment 140 showing no statistically significant difference (p= 0.061). LPa level in pretreatment phase was 24mg% and during treatment 14 showing a statistically significant difference (p= 0.0001).
Conclusions: L-Aspar resulted in decline in TG serum level and increase in HDL though with no significant difference in cholesterol level. Overall, L-Asparginase even at a dose of 6000U/M2 does not raise blood level of triglyceride and cholesterol.

قیمت : 20,000 ريال