بررسي اثر خستگي بر روي پاسخ فلكشن - ريلكسيشن عضلات اركتور اسپاين در دو گروه افراد سالم و بيماران داراي كمر درد مزمن

مجله توانبخشي نوين

دوره 2 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف : وجود پديده فلكشن - ريلكسيشن (FRP ) عضلات اركتور اسپاين تنه در حركت فلكشن ، نشان دهنده سكوت ميوالكتريكي بوده كه بدنبال انتقال مكانيكال لود به بافت هاي پسيو ديسكي - ليگاماني خلف ستون فقرات اتفاق مي افتد. مطالعات متعددي اختلافاتي را در FRP بين افراد سالم و بيماران كمر درد مزمن (CLBP) گزارش كرده اند. تداوم فعاليت عضلات اركتور اسپينه در گروه بيماران ممكن است نشان دهنده تلاش بدن جهت ايجاد ثبات بيشتر در ساختار آسيب ديده باشد به اين صورت كه بدن از طريق يك فعاليت رفلكسي ليگاماني - عضلاني ساختار مورد نظر را از آسيب و در نتيجه درد بيشتر محافظت مي كند. هدف از اين مطالعه بررسي اثر خستگي بر روي پاسخ فلكشن - ريلكسيشن عضلات اركتور اسپاين در دو گروه افراد سالم و بيماران داراي كمر درد مزمن بود.
روش بررسي : 10 خانم داراي كمر درد مزمن و 10 خانم سالم در سنين 20 تا 40 سال دراين مطالعه شركت كردند. هر دو گروه 5 سيكل كامل فلكشن - اكستنشن را با سرعت كنترل شده توسط مترونوم انجام دادند . سيگنال هاي الكتروميوگرافي حاصل از عضلات پاراورتبرال T12 و L3 و عضله بايسپس فموريس و همچنين دامنه حركتي فلكشن لومبار توسط گونيامتر ديجيتال ثبت شد. بعد از آن فرد تست خستگي Sorenson Back Endurance را انجام مي داد . سپس بلافاصله مجددا 5 تكرار حركت فلكشن - اكستنشن را انجام مي داد .
يافته­ها : در گروه بيماران بعد از خستگي زاويه فلكشن ستون فقرات در زمان EMG Off نسبت به افراد سالم تفاوت معنا داري در جهت افزايش نشان داد. بعد از خستگي در هر دو گروه ميزان دوره سكوت فعاليت ميوالكتريكي نسبت به قبل از خستگي تفاوت معنا داري داشت. در گروه بيماران و افراد سالم فركانس ميانه بعد از خستگي در تست سورنسن به سمت فركانس هاي پائينتر شيفت پيدا كرد.
نتيجه گيري : تغييرات ايجاد شده به دنبال يك دوره خستگي در عضلات منجر به تغيير در پاسخ FRP عضلات شد به طوريكه بعد از يك دوره خستگي فعاليت عضلات افزايش يافت. اين يافته در گروه بيماران بيشتر بود و نشان دهنده اختلال سيستم نوروماسكولار در اين افراد بود. همچنين نقش عضلات در ايجاد ثبات بيشتر در سگمان آسيبب ديده مي تواند علت ديگر اين افزايش فعاليت عضلاني بعد از خستگي باشد .

The Effects of Fatigue on Flexion-Relaxation Response of Erector Spinae Muscles in healthy subjects and Patients with chronic Low Back Pain
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and aim: The presence of the flexion relaxation phenomenon (FRP) during trunk flexion represents myoelectric silence consistent with increased load sharing of the posterior discoligamentous passive structures. A number of studies have shown differences in the FRP between patients with chronic low back pain and healthy individuals, Persistent activation of the lumbar erector spinae musculature among patients with back pain may represent the body's attempt to stabilize injured spinal structures via reflexogenic ligamentomuscular activation for protecting them from further injury and avoiding pain.
Materials and methods: Two groups of female subjects ((20 - 40 years old) were participated in this study. First group consisted of 10 subjects with chronic low back pain (CLBP) and second group consisted of 10 healthy ones as control group. Both groups have performed 5 cycles of trunk flexion - extension . The speed of the movement repetition controlled by an electronic metronome . The EMG signals recorded from T12 and L3 paravertebral muscles and bisepse femoris on the right side. The lumbar flexion motion degree has been measured by the digital flexible goniometry. All subjects have done Sorenson Back Endurance test in prone laying position. The subjects have extended their trunk up to the horizontal position and sustained in this position up to fatigue level .The subjects leave the table and asked to do 5 more cycle of trunk flexion - extension.
Results: In patients group there is an increment and significant differences in lumbar flexion degree at the time of muscle EMG off in comparison with healthy subjects after fatigue test (p<0.05). In both groups, the myoelectric silence period showed a significant change with respect to the pre- fatigue (p<0.05). The median frequencies shifted to lower frequencies after fatigue protocol (p<0.05).
Conclusion: Muscle reflexive responses would change following fatigue protocol. Therefore, the muscle activity will increase after the fatigue period. In the other hand, in patient group the role of the muscles as a stabilizer seems to be increased to enhance the stability at the injured segment after fatigue protocol .This protects the segment against pain and disability.

قیمت : 20,000 ريال