تهيه آزمون تداعي كلمه و تعيين روايي و پايايي آن در كودكان فارسي زبان

مجله توانبخشي نوين

دوره 2 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

هدف و زمينه: تحقيق حاضر با هدف تهيه آزمون تداعي كلمه و تعيين روايي و پايايي آن در پايه اول ابتدايي به منظور بررسي يكي از ويژگي‏هاي معنا شناسي كودكان انجام شده است.
روش بررسي: اين مطالعه به روش توصيفي - تحليلي و از نوع ابزار سازي و اعتبار سنجي بود. جمعيت مورد مطالعه شامل 20 دختر و 21 پسر بودند. كلمات محرك بر اساس آزمون تداعي كلمه پرفسور گلدفارب تنظيم شد. بر اساس آزمون مذكور كلمات با توجه به 3 ويژگي، از حيث بسامد(پر بسامد، كم بسامد) ، طول كلمه(كوتاه، بلند) ، سطح انتزاع (پايين، متوسط، بالا) و طبقه دستوري (اسم، كلمه، صفت) انتخاب شدند.
ابتدا حدود 180 كلمه از بين كلمات كودكان سال اول ابتدايي از پژوهش واژگان پايه كودكان فارسي زبان انتخاب شده و براي انتخاب و نمره دهي در اختيار صاحبنظران قرار گرفتند. بر اساس نظر صاحبنظران 72 كلمه انتخاب شد كه به صورت شفاهي طي 2 مرحله ارزيابي گرديد و نوع پاسخ ها از نظر جانشيني و هم نشيني تعيين و با استفاده از آزمون هاي آماري مك نمار و ضريب كاپا مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.
يافته ها: نتايج نشان داد كه در مرحله اول و دوم آزمون در 3 طبقه دستوري اسم، صفت، فعل ، همبستگي بالايي در هر 3 طبقه در2 مرحله وجود داشت .
نتيجه گيري : اين يافته ها نشان داد آزمون مورد نظر از روايي و پايايي بالايي برخوردار است و مي توان از آن در بررسي رشد واژگاني ، رشد معنا شناسي و به طور كلي رشد زباني استفاده كرد.

Providing a word association test and determine its validity and reliability in Persian (farsi) language children
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and aim:The current research provides a word association test and determine its validity and reliability in Persian (farsi) language.
Materials and methods: A word association test was administered to a group of twenty girls and twenty one boys that were similar in age and education.
Based on Goldfarb's word association test , word stimuli were balanced according to frequency of occurrence (frequent, infrequent), word length (short, long), abstraction level (low , medium, high) ,and grammatical class (noun ,verb, adjective ) .
Based on "Recognition basic word's Iranian student in primary school"(nemat zade,1384),180 words were selected. This words scored by experts. Seventy two words were selected . The test administered in oral on the first grade students .Then responses were coded as paradigmatic or sytagmatic . Results were analyzed by Maknamar and Capa test.
Results: Findings show high correlation between first and second test in three grammatical Class (noun, verb, adjective, p=0/001).High correlation exists between two stages of test.
Conclusion: These findings show word association test is valid and reliable .This is usable in assessment of semantic development and language development.

قیمت : 20,000 ريال