مقايسه‌ اضافه وزن و چاقي در دختران‌ نوجوان‌ مناطق‌ شمال و جنوب شهر تهران و برخي عوامل اقتصادي، اجتماعي مرتبط با آن

پايش، فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي

دوره 8 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

اين پژوهش يك مطالعه مقطعي، توصيفي ـ تحليلي است كه با هدف تعيين‌ شيوع‌ اضافه وزن و چاقي در دختران‌ نوجوان‌ مناطق‌ شمال و جنوب شهر تهران و مقايسه آنها با يكديگر و همچنين بررسي برخي عوامل اقتصادي ـ اجتماعي مرتبط با آن در‌ سال‌ تحصيلي 84-1383‌ انجام گرديده است. براي انتخاب نمونه‌ها نخست با استفاده از نمونه‌گيري سيستماتيك، محل خوشه‌ها (دبيرستان) تعيين و سپس نمونه‌ها در درون خوشه‌ها به روش تصادفي ساده انتخاب شدند. به اين ترتيب، 105 دختر نوجوان دبيرستاني از منطقه شمال تهران (وضعيت اقتصادي ـ اجتماعي سطح بالا) و 105 نفر از جنوب تهران (وضعيت اقتصادي ـ اجتماعي سطح پايين) مورد بررسي قرار گرفتند. اطلاعات اقتصادي ـ اجتماعي شامل ميزان تحصيلات پدر و مادر و وضعيت اشتغال والدين با استفاده از پرسشنامه خود اجرا جمع‌آوري و اطلاعات مصرف چربي به وسيله تكميل پرسشنامه‌هاي يادآمد و يادداشت خوراك 24 ساعته گردآوري شدند. وزن ‌و قد دختران، طبق‌ روش‌ استاندارد، اندازه‌گيري‌ گرديد و براي بررسي نمايه‌ توده‌ بدن،‌ از مرجع مركز كنترل و پيشگيري از بيماري‌ها در آمريكا
(Centers for Disease Control and Prevention-CDC 2000) استفاده‌ شد.‌‌ شيوع‌ اضافه‌ وزن‌ و چاقي‌ در دختران‌ نوجوان منطقه‌ شمال تهران‌، 2/15 درصد و در دختران‌ منطقه‌ جنوب‌، 7/26 درصد برآورد شد (04/0=P). همچنين مشخص گرديد كه‌ بين‌ ميانگين نمايه توده بدن دختران منطقه شمال تهران با تحصيلات‌ مادر ارتباط‌ آماري‌ معني‌دار وجود دارد (04/0=P). بين‌ شغل‌ مادر با اضافه‌ وزن‌ و چاقي دختران‌ در منطقه‌ جنوب نيز ارتباط‌ آماري‌ معني‌داري‌ مشاهده‌ شد(05/0>P). از اين رو، ضرورت‌ توجه‌ به‌ نوجوانان،‌ به ويژه‌ نوجوانان‌ مناطق‌ كم‌ درآمد، در برنامه‌هاي‌ مداخله‌اي‌ و آموزش‌ براي‌ ارتقاي سطح‌ سلامت‌ و بهبود وضعيت‌ تغذيه‌اي‌ بيش‌ از پيش‌ حس مي‌شود.

Overweight, obesity and some related socio-economic factors among adolescent girls in Tehran, Iran
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Objective(s): To compare obesity, overweight and related socio-economic factors among adolescent girls in the North and South areas of Tehran, the capital of Iran, in 2005.
Methods: This cross-sectional and analytical study 210 adolescent girls, aged 14-17 years, from high schools in the North area of Tehran (n=105; high socio-economic level) and the South area (n=105; low socio-economic level) were selected by the two-step, cluster random sampling method. Demographic data, including mothers´ and fathers´ educational levels and parents´ jobs were gathered, using a validated self-administered questionnaire. Food intake data were obtained by a one-day 24- hour recall and a one- day food record. Weight and height were measured based on standard methods and Body Mass Index (BMI) were calculated. Overweight + obesity were defined as a BMI ? 85 th percentile of age - sex specific BMI.
Results: The prevalence of overweight +obesity was observed in 15.2 % of the girls in the North area and 26.7 % of the South area, the difference being significant (P= 0.001). Mean of energy, fat and energy derived from fat were 1964 kcal, 72.0 gr and 34.1% in North area and 2288 kcal, 83.1 gr and 34.4% in South area, respectively. There was a significant correlation between BMI of the girls and mothers’ literacy in the North area. Obesity + overweight were significantly correlated with mothers' job among girls in the South area.
Conclusion: Evidence suggests that overweight and obesity in Tehran, especially among female adolescents of a low socioeconomic level, is a public health problem. It is suggested to design and implement nutritional intervention programs for adolescent girls, particularly in the low socio- economic areas.

قیمت : 20,000 ريال