برآورد ميزان مرگ و مير خام كشور با استفاده از روش‌هاي گير و بازگير بر اساس اطلاعات شهر گرگان

پايش، فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي

دوره 8 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

اطلاعات مربوط به تعداد موارد فوت و علل مربوط به آنها، از پايه‌اي‌ترين اطلاعات مورد نياز براي تشخيص وضعيت سلامت جامعه و مقابله با عوامل مخاطره به شمار مي‌آيد. از آنجا كه اين نوع اطلاع هميشه با مشكل كم شماري (Undercount) مواجه است، انجام مطالعات مختلف براي برآورد كم شماري مرگ و مير ضروري است. هدف از اين مطالعه استفاده از روش‌هاي مختلف گير و بازگير براي برآورد ميزان كم شماري در داده هاي مرگ و مير شهر گرگان و به دست آوردن ضرايب تصحيحي براي برآورد كم شماري مرگ و مير كشور است.
براي برآورد كم شماري مرگ و مير در جامعه، از چند روش مي‌توان استفاده كرد كه برآوردگرهاي پترسن، چپمن ،مدل‌هاي مختلف لگ خطي و روش پوشش نمونه‌اي از جمله آنها هستند. در اين مقاله، با به كار گيري اين روش‌ها، از اطلاعات مرگ و مير اداره آمار و معاونت بهداشت وزارت بهداشت درمان، آموزش پزشكي و سازمان ثبت احوال كشور براي برآورد كم شماري مرگ و مير شهر گرگان استفاده شد.
براي داده‌هاي مرگ و مير شهر گرگان نسبت به سه فهرست ادغام شده ميزان كم شماري مرگ و مير، بر مبناي روش‌هاي پترسن، چپمن و لگاريتم خطي، ميزان 3/16 درصد و بر پايه روش پوشش نمونه‌اي، 3/18 درصد برآورد گرديد.
با تعميم نتايج حاصله به كل كشورو برآورد ميزان كم شماري مرگ و مير نسبت به اطلاعات اداره آمار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، ميزان مرگ و مير خام با روش لگ خطي، 57/5 در هزار و با روش پوشش نمونه‌اي7/5 در هزار برآورد مي‌شود.
نتايج حاصل از برآورد ميزان خام مرگ و مير كشور با برآوردهايي كه مراجع رسمي آماري كشور و سازمان‌هاي بين‌المللي از ميزان مرگ و مير خام ايران ارائه داده‌اند، همخواني دارند.

Estimation of crude death rate with application of capture - recapture methods
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Objective(s): To estimate accuracy of Crude Death Rate (CDR) for the country using mortality data from Gorgan, Iran.
Methods: Three sources of mortality information in Gorgan were used for estimating the undercount in mortality data.
There are some methods for estimating undercount in mortality data. In this study, we estimated it by three different ways of capture-recapture methods. We use Peterson-Chapman, log linear and coverage estimators.
Results: The rate of undercount in mortality data by estimate of Peterson and Loglinear was 16.3 and by estimate of coverage method was 18.3. According to these rates the CDR for country is estimated 5.57 and 5.7 in 1000 respectively.
Conclusion: Estimated crude death rate for Iran in this study is not significantly different from International Organizations such as UNDP and UNICEF estimation. Their estimation is 5.5 and 5 respectively.

قیمت : 20,000 ريال