ارتباط بين شاخص هاي تن سنجي با سن بلوغ دانش آموزان دختر 14-11 ساله شاهرود

فصلنامه دانش و تندرستي

دوره 3 - شماره 3-4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: سوء تغذيه دوران كودكي آغاز بلوغ را به تأخير مي اندازد ولي از وقوع آن پيش گيري نمي كند. هدف اين مطالعه بررسي ارتباط بين شروع قاعدگي با شاخص هاي تن سنجي نوجوانان 11 تا 14 ساله مي باشد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي- تحليلي، 418 دانش آموز دختر مقطع راهنمائي (11 تا 14 ساله) در شهر شاهرود مورد برسي قرار گرفتند. نمونه ها به طور تصادفي ساده انتخاب و براي نشان دادن وضعيت تغذيه دانش آموزان از شاخص هاي تن سنجي قد و وزن براي سن، وزن، قد و شاخص نمايه توده بدن استفاده و سپس با استاندارد NCHS مقايسه شده است.
نتايج: در اين مطالعه ميانگين BMI در دختران قاعده شده 1/3±8/19 و در دختران قاعده نشده 0/3±6/17 بوده است. ميانگين سن دختران قاعده شده 8/0±9/12 سال بوده و بين سن و شروع قاعدگي ارتباط معناداري مشاهده گرديد (0001/0>P). چهل و هفت درصد دختران در تابستان به بلوغ رسيده اند. ميانگين وزن و قد دانش آموزان قاعده شده به ترتيب 5/8±7/48 كيلوگرم و 7/6±9/156 سانتي متر بوده است. بين وزن، قد، شاخص توده بدن و تن سنجي دانش آموزان و وضعيت قاعدگي ارتباط معناداري ديده شد (0001/0=P). با استفاده از آناليز آماري تفاوت معناداري بين وضعيت قاعدگي با وضعيت اجتماعي و اقتصادي ملاحظه گرديد.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه نشانگر آن است كه بين وضعيت تغذيه و سن بلوغ ارتباط معناداري وجود دارد. با توجه به اهميت سن بلوغ پايين آمدن سن منارك و ايجاد ميل جنسي و تأثير شاخص هاي نمايه توده بدن و تن سنجي با شروع قاعدگي توجه به وزن ايده آل و تغذيه مناسب، تحرك كافي جهت اين گروه آسيب پذير توصيه مي گردد.

Relationship between Anthropometric Parameters with Menarche Age of School Girls (11-14 Years Old) in Shahroud
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: Though not impeding it, malnutrition during childhood delays the menarche age. This study aimed at investigating the relationship between anthropometric parameters with menarche age of adolescent (11-14- year old) girls.
Methods: In this cross-sectional study, 418 middle school girls in Shahroud were randomly selected and studied. To demonstrate the participants’ nutritional status, BMI was used for age, weight and stature, and then it was compared with NCHS standard.
Results: It was revealed that the mean of BMI (body mass Index) of menstruated girls was 19.8±3/1 and that of the non-menstruated participants was 17.6±3. The average menarche age turned to be 12.9±0.8. A significant relationship (P<0.0001) was found between age and incidence of menstruation. 47% of the participants experienced their menses in summer. The weight and height means of the menstruated participants were 48.7±8.5 kg and 156.9±6.7 cm respectively. A significant relationship (P=0.0001) was also found between weight, height, BMI and anthropometric parameters of the students, and their menstrual conditions. Statistical analysis also showed a significant relationship between menarche status and socioeconomic condition.
Conclusion: The results of this study indicate a significant relationship between nutritional status and menarche age. Due to the importance of menarche age, its decline and creation of sexual desire, and noting the important effects of BMI and anthropometric parameters on menarche age, special attention should be paid to ideal weight, proper nutrition and sufficient physical activities in this high-risk group.

قیمت : 20,000 ريال