نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و اهداف: سندرم كارپال تانل شايعترين مونونروپاتي است كه در كلينيكها ديده مي شود، مطالعات الكترودياگنوزيس روتين براي تشخيص اين سندروم بكار مي رود، (Terminal latency Index, TLT) كه تفاوت سرعت هدايت سگمانهاي ديستال و پروگزيمال را نشان مي دهد يك شاخص با حساسيت بالا گزارش شده است، فلذا هدف از اين مطالعه تعيين حساسيت اين روش در مقايسه با ساير روشهاي الكترودياگنوزيس مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه كه بصورت موردي – شاهدي انجام گرفت، 111 نفر بيمار (Carpal Tunel Syndrom, CTS) با 62 فرد سالم از نظر روشهاي مختلف الكترودياگنوزيس و مقايسه آن با TLI مورد ارزيابي قرار گرفتند و حساسيت هر كدام از تستها جداگانه تعيين و با همديگر مقايسه گرديد و داده ها از نظر آماري آناليز گرديدند.
يافته ها: متوسط TLI براي گروه CTS 0.3± 0.05 و براي گروه كنترل 03/0± 42/0 بود. حساسيت TLI 73% تعيين گرديد، كه حساسيت بالاتري نسبت به ساير تستها نداشت. در 3 بيمار TLI تنها تست مثبت بود. حساسيت تست فواصل 7 و 14 سانتي متري بصورت معني داري بيشتر از ساير تستها بود.
نتيجه گيري: حساسيت تست TLI در مقايسه با ساير تستهاي روتين الكترودياگنوزيس تفاوت معني داري ندارد در نتيجه اگر چه تست TLI يك تست مفيد در تشخيص CTS مي باشد ولي حساستر از ساير تستهاي نمي باشد.

Determination of Terminal Latency Index in Carpal Tunnel Syndrome
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and objectives: Carpal Tunnel Syndrome (CTS) is the most common mononeuropathy encountered in clinical practice. Conventional electrodiagnosis studies have been useful in the diagnosis of this condition. The Terminal Latency Index (TLI) is a derived neurophysiological value that adjusts the Distal motor Latency (DL) for the terminal distance and motor nerve Conduction Velocity (CV).
Several studies have suggested utility of the median TLI for diagnosis of CTS.
The goal of this study is to evaluate prospectively the sensitivity of the median TLI in the diagnosis of CTS and compare it with other electrodiagnosis techniques.
Material and Methods: This study was done on 111 patients as CTS group & 62 healthy subject as control group. In all groups five selected tests of electrodiagnosis were done and all of them were compared with TLI sensitivity.
Results: The mean TLI was 0.3 0.05 in the CTS group and 0.42 0.03 in the control group. The sensitivity of TLI was 73% The TLI wasn’t statistically better than the other tests, but in three cases from the CTS group, the TLI was the only abnormal test.
The 7 and 14cm method had meaningful sensitivity in contrary to other tests.
Conclusion: The sensitivity of TLI has no meaningful difference with other routine electro diagnostic tests in diagnosis of CTS.
The median TLI is a useful but not more sensitive electrodiagnostic test for CTS

قیمت : 20,000 ريال