تاثير فني توئين بر توانايي تكثير فيبروبلاستهاي ليگامان پريودنتال و لثه اي در محيط كشت سلولي

مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تبريز

دوره 28 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه واهداف: سلولهاي فيبروبلاست پريودنتال ليگامنت periodontal ligament fibroblast) PDLF) داراي نقش كليدي در روند رژنراسيون پريو دنشيوم مي‌باشند، بعلاوه مطالعات نشان مي‌دهد كه دي فنيل هيدانتوئين(فني‌توئين) باعث افزايش رشد سلولهاي فيبروبلاست لثه‌اي مي‌گردد. چنانچه اين تأثير بر روي سلولهاي فيبروبلاست periodontal ligament) PDL ) نيز وجود داشته باشد، ممكن است بتوان از آن جهت رژنراسيون بافتهاي پريودنتال استفاده كرد. بر اين اساس، هدف از اين مطالعه مقايسه تأثير فني‌توئين بر ميزان رشد سلولهاي فيبروبلاست لثه و PDLدر محيط كشت سلولي مي‌باشد.
مواد و روش ها: 10 عدد موش‌ از نژاد Wistar Rat انتخاب شده و نمونه مربوط به لثه از ناحيه بين دنداهاي ثنايايي بالا و نمونة مربوط به PDL از ثلث مياني ريشه دندانهاي ثنايايي پائين بدست آمد. پس از انتقال نمونه‌ها به محيط كشت مناسب جهت كشت فيبروبلاستهاي PDL و لثه‌اي، هركدام از نمونه‌ها به دو گروه تست و كنترل تقسيم گرديدند. در نمونه‌هاي گروه تست، فني‌توئين به غلظت20mg/ml كه در هيدروكسيد سديم حل شده بود افزوده شد. بعد از 48 ساعت پروليفراسيون سلولهاي فيبروبلاست توسط كيت پروليفراسيون سلوليWST-1بروش اليزا مورد سنجش قرارگرفت. ميزان پروليفراسيون سلولهاي فيبروبلاست لثه‌اي و PDL ،دردوگروه تست وكنترل توسط آناليز Independent –sample T-test مورد تحليل آماري قرار گرفت.
يافته‌ها: تأثير فني‌توئين بر ميزان تكثير سلولهاي فيبروبلاست لثه‌اي و سلولهاي فيبروبلاستPDL معني دار مي‌باشد.همچنين ميزان تكثير سلولهاي PDLدر گروه تست نسبت به سلولهاي لثه‌اي در گروه تست تفاوت معني‌داري داشته( 001/0 > P) ودر مورد سلولهاي PDL بيشتر است.
نتيجه‌گيري: در اين مطالعه مشخص گرديد كه فني‌توئين در محيط invitro نيز همانند invivo قادر به افزايش پروليفراسيون سلولهاي فيبروبلاست لثه‌اي بوده و اين اثر فني توئين روي سلولهاي فيبروبلاست PDL نيز وجود دارد.

The Effect of Phenytoin on the Proliferation of Periodontal Ligament and Gingival Fibroblasts
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and objectives: Fibroblasts of periodontal Ligaments (PDL-F) have a critical role in periodontal regeneration. it has been reveled that phenytoin induces cell proliferation in gingival fibroblasts (GF). We hypothesized that if phenytoin shows the same effects on PDL-F, it will be considered as a Potentially effective mean for periodontal regeneration. This study was aimed to evaluate the effects of phenytoin on GFS and PDL- Fs.
Materials and methods: A total of ten wistar rat were used as a source of fibroblasts. Gingival tissue was harvested from the papilla of the maxillary central incisors and periodontal ligament was obtained from the mid portion of the extracted lower incisors. After culturing the fibroblasts in a suitable medium, they were assigned to the test and control groups. In the test group, phenytoin was added to medium and the controls left untreated. After 48 houres, The Proliferation fibroblasts were evaluated by an ELISA method (wst-1 and proliferation of both PDL-F and GF were analyzed by independent sample t-test.
Results: phenytoin had a significant proliferative effects on GF. (p<0.05). However, it induced proliferative effects on PDLF rather than GF. On the other hand the comparison of effects of phenytoin on PDLF and GF were significant (p<0.001).
Conclusion: It can be concluded that, phenytoin reveals the same proliferative effects on GFs, in vitro as in vivo and this might be induced on PDL-Fs too.

قیمت : 20,000 ريال