بررسي اعتبار پالس اكسي متري از لاله گوش، ا نگشتان دست و پا در تشخيص هيپوكسمي كودكان

مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تبريز

دوره 28 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و اهداف: نقش پالس اكسيمتري در تشخيص زودرس هيپوكسمي در مطالعات مختلف مورد تاكيد قرار گرفته است. پزشكان معالج همواره نگران ماهيت بحراني و حياتي مشكلات تنفسي وهيپوكسي در بيماران خود بوده اند. اما دركلينيك، اينكه چه سطحي از هيپوكسمي قابل تحمل باشد معلوم نبوده وليكن مشخص است كه هيپوكسي قابل توجه مي تواند در عرض چند دقيقه باعث عوارض جدي شود. درعمل از محل هاي مختلف براي پالس اكسي متري استفاده مي شود، اما در بررسي متون مشابه مطالعه ايكه در اطفال و بطور همزمان از سه پروب در نواحي گوش، دست و پا استفاده شده باشد يافت نشد، بنابراين مطالعه فوق با هدف يافتن مناسب ترين محل پالس اكسي متري در نوزادان وكودكان بالاي يك ماه، طراحي و اجراشد.
روش بررسي: در يك مطالعه مقايسه ائي- مقطعي از آذر 83 لغايت آبان 84 ، صد نوزاد (زير يكماه) و صد كودك يكماهه و بالاتر از نظر اعتبار پالس اكسي متري در سه اندام لاله گوش، انگشت شست دست و پا در تشخيص هيپوكسمي زير مطالعه رفتند. نمونه گيري به روش آسان، وخونگيري براي آناليز گازهاي خوني در كساني به عمل آمد كه نيازمند آن بوده وكسي صرفا به دليل مطالعه در معرض خونگيري غير ضرور شرياني قرار نگرفت. براي پالس اكسي متري از دستگاه .Novametrix و براي آناليز گازهاي خون شرياني از دستگاه GEM3000 استفاده شد. در اين مطالعه spO2 زير 92% و saO2 كمتر از 90% هيپوكسمي تلقي شد. نتايج حاصل با استفاده از فرمول هاي اعتبار(حساسيت، ويژگي، ارزش اخباري مثبت و منفي) مورد آناليز، و براي يافتن توافق بالينيspo2با sao2از kappa test استفاده شد.
يافته ها: در كودكان ميانگينspo2 در گوش، دست و پا به ترتيب1/3 ± 9/ 95و32/3 ± 7 /93 و4/5 ± 6 /92 و Bias در اندام هاي فوق به ترتيب 71/ 3± 02/0 و43 /3 ± 82/0- و18/ 3 ± 94/1- را نشان داد. در همين حال در نوزادان ميانگين spO2 در گوش، دست و پا به ترتيب2/2 ± 8/96 و 2/3 ±4/95 و4/2± 8 /94 و در عين حال Bias در اندام هاي فوق نيز به ترتيب42/3± 53 /1 و84/3 ± 22/0 و 9 / 3 ± 45 /0- را نشان ميدهد. ارزش اخباري منفي spO2در گوش و انگشت شست دست و پا در كودكان بالاي يك ماه به ترتيب بر اعداد 97% و 98% و 93% و در نوزادان بر 5/93% و 6/93% و90% دلالت مي كنند. هم در كودكان و هم در نوزادان گوش بالاترين(7/69% و 54%) و پا كمترين(5/56% و 28 %)توافق باليني رانشان ميدهند.
نتيجه گيري: پالس اكسيمتري در تشخيص زودرس هيپوكسمي نقش اساسي داشته وهيپوكسي قابل توجه در عرض چند دقيقه عوارض جدي ايجاد ميكند. اين مطالعه نشان ميدهد كه پالس اكسيمتري پا هم درنوزادان وهم در كودكان يكماهه وبالاتر، از حد توافق باليني پائين تر برخوردار بوده و درعين حال گوش ودست ازارزش اخباري منفي بهتري برخوردارند، بدين معني كه بين 5/93% تا 98% افراديكه SpO2 مساوي يا بيشتراز 92% دارند داراي SaO2 مساوي يا بيش از 90% بوده و دچار هيپوكسمي نمي باشند.

Validity of Pulse Oximetry of Earlobe, Toe and Finger in the Detection of Pediatric Hypoxemia
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and objectives: The role of pulse oximetry in early detection of hypoxemia has been emphasized in different studies. The clinicians are always worried about critical nature of respiratory problems and hypoxemia, but in clinic it is not clear that which level of hypoxemia is tolerable. In the other hand significant hypoxia can result in serious complication in a few minutes. In practice there are different sites for pulse oximetria but in our survey we could not find any study about validity of pulse oximetry that has been done in ear, toe and finger simultaneously. This study was conducted to answer the question of, the most suitable site for pulse oximetry in newborns and children more than one month of age.
Materials and Methods: in a comparative-cross sectional study from December 2004 to Janury2005, one hundred newborns and one hundred children at age of one month or older have been included. The method of sampling was convenience. Blood samples for blood gas analysis were obtained only from patients who needed this test. We used NOVAMETRIX pulse oximeter and GEM3000 blood gase analyzer. In this study the hypoxemia was defined as SpO2 < 92% and Sao2 <90%. The results were analyzed with validity formula (sensitivity, specificity, positive and negative predictive values). We used kappa test for clinical agreement.
Results: in children mean SaO2 on ear, finger and toe were 95.5±3.1, 93.7±3.32, 92.6±5.4 and bias were 0.02 ± 3.71, - 0.82 ± 3.43, -1.94 ± 3.18 respectively. At the same time newborns showed the mean SpO2on ear, finger and toe 96.8 ± 2.2, 95.4 ± 3.2, 94.8 ± 2.4,and bias were 1.53± 3.42, 0.22 ±3.48, - 0.45± 3.9 respectively. Negative predictive values of Spo2 on ear, finger and toe, in children more than one month of age showed 97%, 98%, 93% and in newborn group were 93.5%, 93.6%, 90% respectively. The highest level of clinical agreement was in ear (69.7% and 54%) and the lowest level in toe (56.5% and 28%).
Conclusion: pulse oximetry plays the main role in the early detection of Hypoxemia while significant hypoxia results in serious complications in a few minutes. This study indicated that pulse oximetry of toe either in children or newborns have a higher rate of clinical agreement. At the same time, ear and finger have better negative predictive value that means 93.5% - 98% of patients with SpO2≥ 92% have SaO2≥90% and no hypoxemia.

قیمت : 20,000 ريال