نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه وا هداف: مرگ مغزي عبارتست از قطع برگشت ناپذير تمامي عملكردهاي مغزي كورتيكال و ساب كورتيكال و ساقه مغز بطور همزمان. اين حالت ميتواند نتيجه نهائي بيماريهاي وخيم گوناگوني باشد كه معمولاً در بخش مراقبتهاي ويژه كودكان (Pediatric Intensive Care Unit, PICU) مشاهده ميگردد. با توجه به عواقب روحي، خانوادگي ومالي اين وضعيت براي خانواده بيمار و همچنين تاثير آن بر عملكرد PICU ، تشخيص به موقع آن ضروري بوده و با عنايت به اينكه اثبات مرگ مغزي در هر بيمار، قطع اقدامات حمايتي و درماني را در پي دارد، حصول اطمينان كامل از وقوع مرگ مغزي در هر بيمار، براي خانواده وي وپزشكان معالج از اهميت خاصي برخوردار بوده وتست آپنه يكي از راههاي اثبات مرگ مغزي است.
روش بررسي: دريك مطالعه مقطعي از اول آبان 1382 لغايت اسفند 1384 بر روي 30 بيمار مظنون به مرگ مغزي، تست آپنه در شرايط استاندارد انجام و در هر مورد كه فشار CO2 خون شرياني از 60mm/Hg بالاتر رفته و حركات تنفسي خود بخودي شروع نشد، تست مثبت تلقي و مرگ مغزي بيمار تائيد گرديد.
يافته ها: تمامي 30 بيمار تحت مطالعه، تست آپنه مثبت داشته و نهايتاً فوت گرديدند ( اگر چه در 3 بيمار رفلكس withdrawal و در يك مورد پاسخ كف پائي اكستانسوروجود داشته است).
نتيجه گيري: تست آپنه ارزان ترين، سريع ترين و عملي ترين آزمون براي تائيد مرگ مغزي بوده و ضريب دقت 100% در تشخيص اين حالت دارد. اين آزمون حتي در بيمارستانهاي كوچك كه مجهز به ونتيلاتور و آزمايش گازهاي خوني باشند نيز قابل انجام است.

The role of Apnea Test in Determination and Confirmation of Brain Death in Children
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and objectives: Brain death is defined as irreversible and concomitant cessation of all cortical, subcortical and brainstem functions. This event can develop as the final outcome of different severe illnesses which are usually seen in Pediatric Intensive Care Unit (PICU).
Because of emotional, familial and financial consequences of this condition for patient's family and its impression on PICU function, it is necessary to be diagnosed in a proper time. Besides, confirmation of brain death in any patient, will result in discontinuation of all given therapeutic and supportive measures, therefore it is critically important for patient and his or her family members and physicians to be ascertained that "Brain Death" has surely happened. Apnea test is a tool to prove brain death.
Materials and Methods: Within a period of 29 months (from November 2003 toMarch2006), a Cross-Sectional study was done on 30 patients suspected to be dead by brain criteria, the apnea test was carried out for all patients in a standard manner. In each case, if arterial partial pressure of CO2 raised above 60 mmHg and no spontaneous true respiratory movements started, the test was considered to be positive and the patient's brain death confirmed.
Findings: All of 30 studied patients had positive apnea tests and died finally, although we found extensor plantar reflex in one and withdrawal reflex in extremities of 3 patients.
Results: Apnea test is the less expensive, the most rapid and practical confirmatory test for brain death with a sensitivity equal to 100% in diagnosis of this condition.
It is possible to use this test even in small hospitals where ever a mechanical ventilator and an arterial blood gas analyzer are available.

قیمت : 20,000 ريال