ارزيابي اثر مصرف ويتامين E در درمان درماتيت اتوپيك

مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تبريز

دوره 28 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و اهداف: درماتيت اتوپيك، يك بيماري پوستي مزمن و شايع مي باشد كه با ايجاد خارش مكرر و ضايعات اگزمايي عود كننده باعث بروز مشكلات فراوان در زندگي فردي - اجتماعي بيماران مي گردد. يكي از درمانهايي كه اخيراً با توجه به فقدان عوارض جانبي در مقايسه با درمانهاي رايج مطرح شده، مصرف ويتامين E مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه با روش كار آزمايي باليني 100 بيمار مبتلا به درماتيت اتوپيك مراجعه كننده به درمانگاه پوست بيمارستان سينا - تبريز به دو گروه 50 نفري تقسيم شدند. گروه اول تحت درمان با ويتامين E خوراكي با دوز Iu 400 روزانه و گروه دوم تحت درمان با كورتون موضعي و آنتي هيستامين خوراكي قرار گرفتند. سپس بيماران به مدت 8 ماه از نظر پاسخ به درمان پيگيري شدند.
يافته ها: يافته ها نشان داد كه در گروه اول جواب به درمان مثبت 66% و در گروه دوم جواب به درمان مثبت 62% بود كه از نظر آماري، تفاوت معني داري در مورد جواب به درمان بين دو گروه مورد بررسي وجود نداشت( 05/0< P ). اما بيماران تحت درمان با ويتامين E نسبت به بيماران مصرف كننده كورتون آنتي هيستامين احساس رضايت بيشتري از اثر درماني اين دارو در كاهش مشكلات ناشي از بيماري خود ابراز داشتند.
همچنين مشخص شد در گروهي كه ويتامين E دريافت كرده بودند بين سن افراد و جواب به درمان به صورت معكوس ارتباط معني داري وجود داشت. در طي مطالعه هيچگونه عارضه جانبي در بيماران مصرف كننده ويتامين E ديده نشد.
نتيجه گيري : اين مطالعه نشان مي دهد كه مصرف ويتامين E ممكن است حداقل در حد درمان رايج فعلي كه با استفاده از كورتونهاي موضعي و آنتي هيستامين خوراكي انجام مي‌شود در رفع علايم و نشانه هاي درماتيت اتوپيك و در نتيجه بهبود كيفيت زندگي بيماران موثر باشد. بنابراين با توجه به اين موضوع كه ويتامين E در دوزهاي درماني فاقد عوارض جانبي است مي تواند يك درمان مناسب براي درماتيت اتوپيك باشد.

Evaluation of Intake of Vitamin E in Treatment of Atopic Dermatitis
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Backgrounds and objectives: Atopic dermatitis is a common chronic skin disease which causes pruritus and relapsing eczematous lesion, leading to major problems in private and social life. Vitamin E has few side effects ( comparing to common treatments), for this reason Vitamin E has recently been recommended as a new treatment.
Materials & Methods: For this clinical trial 100 patients with Atopic dermatitis were visited in Skin clinic of Tabriz Sina hospital. These patients were divided into two groups by simple randomization. In group 1, patients took vitamin E (400 Iu/day) in group 2 took topical corticosteroid and oral Antihistamines. Patients were followed up for 8 months.
Results: The results of the treatment were positive in the 66% of the patients in group I and 62 % of the patients in group II. There is no statistical difference in response to therapy in both groups ( P> 0/05), but satisfaction is very high in patients received vitamin E. There is significantly inverse relationship between age and response to therapy in patients who took vitamin E .In this study no side effects reported from vitamin E .
Conclusion: According to this trial, vitamin E may affect the same as common treatment with topical corticosteroid and oral Antihistamines in improving signs & symptoms of Atopic dermatitis and quality of life. By considering the lack of side effects of therapeutic dose of vitamin E, it can be a suitable therapy for Atopic dermatitis.

قیمت : 20,000 ريال