اثر دوز پايين كتامين قبل از عمل بر روي درد بعد از عمل لاپاروسكوپي هاي تشخيصي زنان

مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تبريز

دوره 28 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و اهداف: درد بعد از لاپاروسكوپي در اثر كشش حفره داخل شكمي، التهاب صفاق و تحريك عصب فرنيك در اثر باقيماندن co2 در حفره صفاقي است. بي دردي بعد از لاپاروسكوپي در تسهيل حركت و ترخيص زودرس بيماران حايز اهميت است. يكي از راه هاي حصول بي دردي، تجويز ضد درد هاي سيستميك قبل از جراحي با استفاده از اثر بي دردي از قبل ايجاد شده ضد درد هاست. در اين مطالعه، اثر بي دردي از قبل داده شده دوز پايين كتامين در كنترل درد بعد از عمل لاپاروسكوپي زنان بررسي شد.
روش بررسي: شصت زن نازا با كلاسI يا II درجه بندي انجمن متخصصين بيهوشي آمريكا در اين كار آزمايي آينده نگر تصادفي دوسوكور كنترل قرار گرفتند. بعد از القاء بيهوشي عمومي، در 30 بيمار قبل از برش جراحي 0.4mg/kg كتامين I .V و در 30 بيمار ديگر نرمال سالين تجويز شد. نمره درد، زمان اولين درخواست به ضد درد، مصرف ضد درد بعد از عمل، اثرات جانبي و زمان ترخيص از ريكاوري ثبت شد.
يافته ها: بيماراني كه كتامين قبل از عمل گرفتند، نمره درد پايين تر در 6 ساعت اول بعد از عمل در مقايسه با پلاسبو داشتند (001/0>P). متوسط زمان اولين درخواست به بي دردي در گروه كتامين ( 20±108 دقيقه ) طولاني‌تر از گروه پلاسبو(10 ±32 دقيقه) بود (001/0>P). ميانگين مصرف ضد درد بعد از عمل در گروه كتامين(25±50 ميلي گرم) بطور معني‌دار كمتر از گروه پلاسبو (25±125 ميلي گرم) بود (001/0>P). زمان ترخيص از ريكاوري در دو گروه مشابه بود. متغيرهاي هموديناميك حين عمل و عوارض جانبي بعد از عمل بين دو گروه تفاوت معني‌دار نداشت.
نتيجه گيري: تجويز دوز پايين كتامين قبل از عمل، روش سالم و بي خطري براي ايجاد بي دردي از قبل داده شده در بيماران تحت لاپاروسكوپي‌هاي تشخيصي زنان مي‌باشد.

he Effect of Pre-Emptive Small Dose of Ketamine on Postoperative Analgesia after Diagnostic Gynecologic Laparoscopies
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and Objectives: Pain after laparoscopy results from the stretching of the intraabdominal cavity, peritoneal infiltration, and phrenic nerve irritation caused by residual carbon dioxide in the peritoneal cavity. Proper postoperative analgesia is essential in facilitating early mobilization and discharge of these patients. Administration of systemic analgesics before surgery, is one of the methods to achieve this goal, attempting to capitalize on a pre-emptive analgesic effect. This study evaluated the pre-emptive effect of a small dose of ketamine on pain contoll after the diagnostic gynecologic laparoscopies.
Materials and Methods: Sixty infertile, ASA I, II women were evaluated in this prospective, randomized, double-blined, and placebo-controlled clinical trial. After general anesthesia, 30 patients received preincision ketamine 0.4 mg/kg Iv, and in other 30 patients normal saline was administered. Pain score (Visual Analogue Scale), analgesic consumption, side effects, and time of discharge were recorded.
Results: Patients received preincision ketamine had lower pain score in the first 6 hours after operation compared with the placebo group (p<0.001). The mean time of first request for analgesia in the ketamine group was longer than the placebo group (108±20 min vs 32±10 min respectively; p<0.001). The mean analgesic consumption in the ketamine group, was less than that in the placebo group (50±25 mg vs 125±25 mg respectively; p<0.001). Time to discharge from postanesthesia care unit (PACU) was similar in two groups. Hemodynamic variables and side effects were not significantly different between two groups.
Conclusion: Pre Operative administration of Small dose of vetamine is safe, and provides preemptive analgesia in patients undergoing diagnostic gynecologic laparoscopies.

قیمت : 20,000 ريال