اثر ويتامين هاي C، E و β - كاروتن بر آسيب DNA ناشي از آهن در سلولهاي Caco-2

مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تبريز

دوره 28 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و اهداف: نقش آهن و ويتامين‌هاي آنتي‌اكسيدان بر روي DNA بخوبي شناخته شده نيست، لذا مطالعه اخير جهت تعيين نقش آهن (Fe+3) به تنهايي و يا همراه با نيتريلوتري استيك اسيد (Nitrilotriacetic Acid, NTA) در آسيب رساني به DNA و اثر ويتامين‌هاي E , C و β- كاروتن بر آسيب DNA ناشي از آهن انجام گرفت.
روش بررسي: سلولهاي Caco-2، مدل سلولهاي مخاط روده، با مقادير مختلف آهن Fe+3 (پانصد و شصت - صفر ميكرومول در ليتر) به تنهايي يا همراه با NTA براي 5/0 ساعت در انكوباتور قرار داده شدند. سپس با استفاده از روش Comet ميزان آسيب DNA اندازه‌گيري شد. براي مرحلة دوم مطالعه سلولها با يك مقدار ثابت از آهن(160 ميكرومول در ليتر) و NTA همراه با مقادير مختلف از ويتامين‌هاي سي(320-0 ميكرومول در ليتر)، ايي (320-0 ميكرومول در ليتر) و β–كاروتن (12-0 ميكرومول در ليتر) در انكوباتور قرار داده شده و ميزان آسيب DNA دوباره اندازه‌گيري شد.
يافته‌ها: مطالعه نشان داد آهن(به صورتFe+3 ) به تنهايي اثري در آسيب رساني به DNA ندارد ولي همراه با NTA در مقادير بيش از 160 ميكرومول باعث آسيب معني دار در DNAمي شود. ويتامين‌هاي C و E در دوزهاي كم (به ترتيب: 5/2 و 10-5/2 ميكرومول در ليتر) باعث كاهش آسيب DNA ناشي از آهن مي شدند. β-كاروتن اثري در كاهش آسيب DNA ناشي از آهن نداشت. هر سه ويتامين در غلظت‌هاي بالاتر باعث افزايش آسيب DNA مي‌شدند (05/0 > p ).
نتيجه‌گيري: در مدل سلولهاي Caco-2 ، آهن محلول از يك غلظت بالاتر باعث ايجاد آسيب در DNA مي‌شود. وجود مقادير زياد ويتامينهاي آنتي اكسيدان همراه آهن، باعث تشديد اثر آهن در تخريب DNA مي شود.

Effect of Vitamins C, E and β-Carotene on Iron-Induced DNA Damage in Caco-2 Cells
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and objectives: Role and interaction of iron and antioxidant vitamins on DNA damage are not clear, so we decided to determine the effect of iron only (as Fe+3 ) or together with Nitrilotriacetic acid (NTA) on DNA, and then assay effects of vitamin C, E and β - carotene on iron induced DNA damage in an In vitro model.
Materials and Methods: Caco-2 cells, the model of gut epithelium, were incubated with medium containing supplemented iron (0-560 micromole/Litter) as FeCl3 or iron plus NTA (Fe/NTA) for 30 minutes, and then DNA damage was measured. In the second part of study, the cells were incubated with 160 µM/L of iron (as Fe+3 / NTA) together with various doses of vitamin C (0-320 µM/L), E(0-320 µM/L), or β–carotene (0-12 µM/L). Then DNA damage was measured.
Results: Our study showed iron as Fe3+ doesn't have any effect on DNA, while together with NTA, caused signifcant DNA damage at doses higher than 160 µM/L. Vitamins C and E at low doses (2.5 and 2.5-10 µM/L, respectively), decreased iron-induced DNA damage(p<0.05). β–carotene doesn’t have significant effect in reducing of iron-induced DNA damage. At higher doses, all vitamins increased iron-induced DNA damage (p<0.05).
Conclusion: In this in vitro model, soluble iron at high concentrations can cause DNA damage.In the persence of high concentration of antioxidant vitamins, this effect of iron can be strenghtened.

قیمت : 20,000 ريال