اثرات هورمون‌هاي استروئيدي جنسي بر ادم مغزي و فشار داخل جمجمه‌اي در مدل تجربي تروماي مغزي در موش سفيد آزمايشگاهي

كومش، مجله علمي - پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي سمنان

دوره 9 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: در مطالعه حاضر نقش هورمون‌هاي استروئيدي جنسي بر تغييرات ادم مغزي، فشار داخل جمجمه‌اي (ICP) و فشار پرفيوژن مغزي (CPP) پس از ضربه مغزي در موش‌هاي صحرايي ماده فاقد تخمدان بررسي شده است. مواد و روش‌ها: دراين پژوهش از موش‌هاي صحرايي ماده نژاد آلبينو N – ماري كه به طور تصادفي به 5 گروه تقسيم شدند استفاده گرديد. گروه‌هاي مورد مطالعه عبارتند از: 1-كنترل، 2- شم، 3- حلال، 4- استروژن (1mg/kg)پنج-پروژسترون (8mg/kg). كه در گروه‌هاي 3 تا 5، تروماي مغزي تجربي (TBI) به روش مارمارو القاء شد و30 دقيقه بعد از ضربه هورمون‌ها به صورت داخل صفاقي تزريق شدند. ICP از طريق طناب نخاعي اندازه‌گيري شد و CPP با تفريق فشار متوسط شرياني از ICP محاسبه شد. نمرات نورولوژيك توسط پاسخ رفلكس‌هاي حركتي، چشمي و تنفسي به دست آمد. يافته‌ها: محتواي آب مغز بعد از TBI در گروه‌هاي استروژن و پروژسترون در مقايسه با حلال كاهش معني‌داري نشان داد(001 /0>P).
ICP در گروه‌هاي استروژن و پروژسترون به طور معني‌داري در 4 و24 ساعت بعد از ضربه در مقايسه با حلال كاهش نشان داد ( 001 /0 >P).
CPP در گروه‌هاي استروژن و پروژسترون به طور معني‌داري در24 ساعت بعد از ضربه در مقايسه با حلال افزايش نشان داد ( 001 /0 > P). هم‌چنين بررسي نمرات نورولوژيك (V.C.S) نشان داد كه مقدار اين نمرات در گروه‌هاي استروژن در يك ساعت (05/0>P) و24 ساعت ( 001 /0 > P) و پروژسترون در يك ساعت (01/0 >P) بيش‌تر از گروه حلال است.
نتيجه‌گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد كه دوزهاي فارماكولوژيك استروژن و پروژسترون در موش‌هاي صحرايي ماده فاقد تخمدان براي درمان ICP افزايش يافته و CPP كاهش يافته و هم‌چنين كاهش خيز مغزي و افزايش نمرات نورولوژيك بعد از TBI مفيد مي‌باشند.

The effect of sex steroid hormones on brain edema and intracranial pressure after experimental traumatic brain injury in rats
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: We investigated the role of sex hormones on changes in brain edema intracranial pressure (ICP), cerebral perfusion pressure (CCP) after trauma brain injury (TBI) in ovarectomized female (OVX) rats.
Material and Methods: In this study female rats are divided into five groups. Control group (Intact) sham group and other groups include: vehicle, estrogen group (1mg/kg) and progesterone group (8 mg/kg) which on all groups TBI was induced by Marmarou method. 30 minutes after TBI, drugs were injected i.p. ICP was measured in spinal cord using a standard procedure. CPP was calculated by the mean arterial pressure (MAP) - ICP. Neurologic scores were measured by motor, eye and respiratory reflex
Results: The results showed after TBI, water content was significantly lower in estrogen and progesterone groups (P<0.001) compared with vehicle group. Analysis showed a stable ICP up to 24 hours. The ICP in estrogen and progesterone groups was significantly decreased at 4 and 24 hours as compared to vehicle group (P<0.001in both cases). The CPP at 24 hours after TBI, significantly increased in estrogen and progesterone groups compared with vehicle (P<0.001). Also after TBI, neurologic scores was significantly higher in estrogen and progesterone groups as compared with vehicle (at 1hours P<0.05, and at 24hours P<0.001 for estrogen), (at 1hours P<0.01 for progesterone).
Conclusion: Our findings indicated an improvement of ICP, CPP and neurologic scores produced by pharmacologic doses of estrogen and progesterone after TBI in OVX rat. These effects may be contribute to neuroprotective effects of these hormones.

قیمت : 20,000 ريال