بررسي اثر كشش گردن بر روي پارامترهاي رفلكس H در عضله سولئوس مردان سالم

مجله توانبخشي نوين

دوره 1 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: از سال 1998 تحقيقاتي توسطHiraoka و افراد ديگر در مورد اثر كشش بر روي رفلكس H انجام گرفت كه بعضي از اين تحقيقات بر روي رفلكس H در اندام تحتاني و بعضي ديگر بر روي رفلكس H در اندام فوقاني بود. ابزار مورد استفاده براي تعيين اثر كشش، دامنه رفلكس بود و در اين تحقيقات به نتا يج مختلفي دست پيدا كردند كه با هم متنا قض بود. در روشهاي جديدي كه از سال 2000 ارائه شد، اثر كشش گردن به وسيله شيب رفلكس بررسي شده است. در اين تحقيقات اثر كشش دستي بر روي شيب رفلكس H در اندام فوقاني بررسي شده است ولي اثر كشش گردن بر روي رفلكس H در اندام تحتاني هنوز با استفاده از روش جديد بررسي نشده است و در اين تحقيق مي‏خواهيم به اين سئوال پاسخ دهيم كه اثر كشش 3 كيلو گرم بر روي رفلكس H در اندام تحتاني با استفاده ازاين روش جديد (شيب H) چگونه است.
روش بررسي: 16 نفر مرد سالم با ميانگين سني 12/23 و انحراف معيار 55/2 به روش مقطعي در اين مطالعه شركت نمودند. پس از كسب رضايت و آشنا يي فرد با نحوه انجام آزمايش در ابتدا بعد از استراحت رفلكس H با شدتهاي مختلف از آنها ثبت مي شد و سپس كشش گردن با وزنه 3 كيلو گرم با اسلينگ و طناب در حالتي كه سر در موقعيت خنثي قرار داشت به مدت يك دقيقه داده مي شد و بلافاصله بعد از كشش دو باره با شدتهاي مختلف رفلكس H از بيمار ثبت مي شد.
يافته ها : قبل و بعد از كشش، نسبت Hmax/Mmax، زمان تا خير رفلكس، شيب M هيچ نوع اختلاف معني داري نداشت ولي در شيب اچ (002/0= p) و نيز (002/0=Hslope/Mslope (p افزايش معني داري بعد از كشش مشاهده شد.
نتيجه گيري: كشش 3 كيلوگرم با عث افزايش تحريك پذيري نورونهاي حركتي عضله سولئوس در اندام تحتاني مي شود و اين نتايج بر خلاف نتايج مطا لعات پيشين است كه مي توا ند احتمالا به دليل دقيقتر بودن اين روش با شد .

كلمات كليدي: رفلكس H ، كشش گردن ، شيب H
The effect of cervical traction on soleus H reflex in healthy men
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and aim: Since 1998, the effect of traction on the H- reflex has been investigated by Hiraoka and the other researchers. Some of them have been done on lower extremity and the other on the upper extremity. The effect of traction was assessed by H reflex amplitude. Different results have been achieved. The new method which has been used since 2000, the effect of cervical traction on the H reflex was carried out by measuring H reflex slope .In this experiment the effect of manual cervical traction has been studied on the H slope of the upper extremity. Now we have sought to extend this work by examining the effects of cervical traction with 3 kg force on the H slope of the lower extremity
Materials and Methods: This study was administered to sixteen healthy men with a mean age 23.12 of years and SD=2.55. The parameters of H reflex were recorded before and after of cervical traction .All data were analyzed with SPSS (V: 11.5).
Results: The results showed that, there were no significant differences between before and after the application of cervical traction in H reflex parameters, ratio of H max/M max amplitude and M slope. But H slope and ratio of H slope /M slope were increased significantly after the application of traction (P<0.001).
Conclusion: The present study showed that traction with 3 Kg force can increase motor neuron excitability of soleus muscle and this result is against the previous study. This could be due to the application of the new method (H slope), which is more precise.