فاكتورهاي غذايي و بيوشيميايي روي و كلسيم در زنان يائسه مبتلا به پوكي استخوان شهر تبريز(1386)

مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه(نام قديمي، فصلنامه بهبود)

دوره 12 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: پوكي استخوان يك مشكل بهداشت عمومي است كه كيفيت زندگي زنان يائسه را تحت تأثير قرارمي‌دهد. استخوان، ذخيره بزرگ روي در بدن مي‌باشد. اين عنصر كوفاكتور چند آنزيم كليدي براي سنتز و بازسازي استخوان مي‌باشد. باتوجه به اهميت روي و كلسيم بر سلامت استخواني و شيوع كمبود روي، مطالعه حاضر با هدف تعيين فاكتورهاي تغذيه‌اي و بيوشيميايي روي و كلسيم در زنان يائسه دچار پوكي استخوان طراحي گرديد.
مواد و روش‌ها: اين مطالعه توصيفي در روي 62 زن يائسه دچار پوكي استخوان با محدوده سني 89-45 سال مراجعه‌كننده به كلينيك شيخ‌الرئيس شهر تبريز صورت گرفت. دريافت غذايي با استفاده از پرسشنامه يادآمد غذاي 3 روزه، پرسشنامه بسامد خوراك، اطلاعات فردي و پزشكي افراد با استفاده از پرسشنامه، اندازه‌گيري‌هاي تن‌سنجي با استفاده از ترازوي متصل به قدسنج، غلظت سرمي روي با استفاده از دستگاه اسپكتروفتومتري جذب اتمي و غلظت كلسيم سرم با استفاده از دستگاه اسپكتروفتومتري تعيين گرديد. آناليز آماري داده‌ها با استفاده از روش‌هاي توصيفي و تحليلي انجام گرفت.
يافته‌ها: ميانگين سني جامعه مورد مطالعه 85/58 سال بود. ميانگين دريافت روزانه انرژي، روي و كلسيم از رژيم غذايي به‌ترتيب 1876 كيلوكالري و 7/3 ميلي‌گرم و 7/716 ميلي‌گرم برآورد شد. زنان به‌طور متوسط معادل 47درصد RDA روي و 59 درصد RDA كلسيم از طريق رژيم غذايي دريافت كرده بودند. ميانگين غلظت روي سرم به‌طور معناداري كم‌تر از مقادير طبيعي بود (46/3±69/67 ميكروگرم در دسي‌ليتر)، ولي غلظت كلسيم سرم در محدوه طبيعي قرار داشت (16/0±3/9 ميلي‌گرم). بين روي و كلسيم سرمي در بيماران مورد مطالعه ارتباطي مشاهده نشد ولي بين دريافت روي از رژيم غذايي و كلسيم غذايي ارتباط مثبت معنادار مشاهده شد.
نتيجه‌گيري: نتايج، حاكي از وضعيت تغذيه‌اي و سرمي روي، كم‌تر از محدوده طبيعي در زنان دچار پوكي استخوان مي‌باشد. دريافت كلسيم نيز پايين‌تر از مقادير توصيه شده مي‌باشد. با توجه به نقش مهم روي و كلسيم بر سلامت استخوان، آموزش تغذيه براي مصرف غذاهاي حاوي روي و كلسيم به‌منظور جلوگيري از كاهش توده‌استخواني در زنان دچار پوكي‌استخوان، توصيه ‌مي‌گردد.

Nutritional and Biochemical Factors of Zinc and Calcium in Postmenopausal Women with Osteoporosis in Tabriz-2007
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: Osteoporosis as a public health problem affects the quality of life of many postmenopausal women. A high concentration of Zinc is found in bones. It works as a cofactor of some key enzymes essential in bone synthesis and reconstruction.Having considered the importance of Zinc and Calcium for healthy bones and also the prevalence of Zinc deficiency, this study was designed to determine the nutritional and biochemical factors of zinc and calcium in postmenopausal women with osteoporosis.
Materials and Methods: This analytical cross-sectional study included 62 postmenopausal women with osteoporosis aged between45 and 89, referred to Sheikhoraees Rheumatologic Clinic in Tabriz .Nutritional intake was determined using a 3-day food recall as well as a food frequency questionnaire. Personal and clinical information was also collected through a questionnaire. Weights and heights were measured using the scale. Serum zinc concentration was measured by atomic absorption spectrophotometer and serum calcium concentration was determined by spectrophotometer. Data were then analyzed using analytical and descriptive statistical methods.
Results: The mean age of the sample was 58.85. The mean daily energy, zinc and calcium intake from the diet was 1876 kcal, 3.7 mg/day and 716.7 mg/day respectively. The average daily intake of RDA zinc from the diet was 47% and 59% for RDA calcium. The Mean zinc serum concentration was significantly less than the normal levels (67.69±3.46µg/dl), but serum calcium concentration came out within the normal range (9.3±0.16 mg/dl).While there was no correlation between serum zinc and serum calcium, zinc intake was positively correlated with calcium intake.
Conclusion: The results of the study showed a low nutritional and biochemical status of zinc and zinc serum concentration in postmenopausal women with osteoporosis which fell under the normal range. Calcium intake from diet was lower than the normal. Given the positive effect of zinc and calcium intake on maintaining healthy bones, we emphasize the role of education on the nutritional values of the food rich in zinc and calcium. This would help prevent decrease in bone density of women with osteoporosis.

قیمت : 20,000 ريال