اثر داروي بوسپيرون بر علايم سندرم محروميت مورفين در موش سوري

علوم دارويي (دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تبريز)

دوره - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: مطالعات متعدد حاكي از دخالت اعصاب سروتونرژيك در بروز تحمل و وابستگي به مورفين مي باشند.. هدف از اين تحقيق بررسي تاثير داروي بوسپيرون بعنوان اگونيست نسبي گيرنده 5HT1A بر روي شدت علايم سندرم تر مورفين در موش ها بود..
روش ها: زمايشات بر روي موشهاي سفيد سوري نر با محدود وزني 25 الي 30 گرم انجام پذيرفت.. براي ايجاد وابستگي از تزريقات 9 روزه داروي مورفين در دوز هاي 5 ميلي گرم (روز اول) 10 ميلي گرم (روز2 تا3) 15 ميلي گرم (روز 4 تا 5)20 ميلي گرم (روز 6 تا 7) و 25 ميلي گرم (روز 8 تا9) به ازاي هر يلو گرم وزن به شل زير جلدي استفاده شد وروز نهم بعد از تزريق نالوكسان با دوز 5 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن و به روش داخل صفاقي علايم سندرم محروميت ه شامل رفتارهاي سيخ شدن دم و پرش بودند به مدت 40 دقيقه ثبت شدند.. در گروه هاي تحت درمان با بوسپيرون به همراه تزريق روزانه مورفين داروي بوسپيرون در سه دوز 5، 5/7 و 10 ميلي گرم به ازاي هر يلوگرم وزن به روش داخل صفاقي تزريق شد..
يافته ها: نتايج مطالعه ما نشان داد ه در موشهاي وابسته به مورفين پس از القا سندرم تر توسط نالوسان علايم شديدي(001/0 >P) چون سيخ شدن دم و پرش(در مقايسه با گروه نترل) ديده مي شود.. در موشهاي تحت در مان با بوسپيرون (دوزهاي 5 و 5/7 و 10 ميلي گرم) و مورفين سيخ شدن دم و پرش بطور چشمگيري (001/0 >P) در مقايسه با گروه كنترل كاهش يافت.. تزريق بوسپيرون (5،5/7 و 10 ميلي گرم) به تنهاي تاثير معني داري بر شدت رفتارهاي سندرم تر نداشت..
نتيجه گيري: نتايج نشان مي دهد ه داروي بوسيپيرون بطور قابل توجهي مي تواند شدت علايم تر را در موشهاي وابسته به مورفين كاهش دهد.

Effect of buspirone on morphine withdrawal syndrome in mice
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Objectives: Several studies indicate that central serotonergic neurons have important role in tolerance and dependency to morphine. The aim of this study was to investigate effect of buspirone (as a partial agonist of 5-HT1A receptors) in severity of morphine withdrawal syndrome in mice.
Methods: Study was carried out on Swiss male albino mice weighing 25-30g. In order to induce dependency, we used daily subcutaneous injection of morphine at the schedule of: day 1=5 mg/kg; days 2-3=10 mg/kg; days 4-5=15 mg/kg; days 6-7=20 mg/kg and days 8-9= 25mg/kg. Withdrawal syndrome was induced by intraperitoneal (i.p.) injection of naloxone (5 mg/kg) and then straub tail and jumps were recorded during 40 min period as indicators of morphine withdrawal syndrome. In treated groups, buspirone (5, 7.5 and 10 mg/kg, i.p.) was co-injected daily with morphine and severity of naloxone induced withdrawal behaviors were recorded at day 9.
Results: Our results showed that naloxone induces sever (P<0.001) withdrawal behaviors (as indicated by straub tail and jumping behaviors) in morphine dependent mice. Daily coinjection of buspirone (5, 7.5 and 10 mg/kg) with morphine caused significant (P<0.001) reduction in straub tail and jumping behaviors. Buspirone (5, 7.5 and 10 mg/kg) did not produced any significant effect on morphine withdrawal syndrome.
Conclusion: Results of this study show that buspirone attenuates morphine withdrawal behaviors.

قیمت : 20,000 ريال