مقايسه تحريك تخمك گذاري با FSH نوتركيب و HP-hMG در سيكل هاي كمك باروري

مجله دانشگاه علوم پزشكي بابل

دوره 9 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه‌ و هدف‌: FSH نوتركيب و hMG جهت تحريك تخمك‌گذاري و در سيكل هاي كمك باروري استفاده مي‌شود. اين مطالعه با هدف مقايسه تاثير FSH نوتركيب و HP-hMG در سيكلهاي درماني كمك ‌باروري انجام شده است.
مواد و روشها: مطالعه به صورت كارآزمايي باليني در سال 1384 در مراكز باروري بابل انجام شد. بطور تصادفي، 99 نفر FSH نوتركيب و 97 نفر HP-hMG دريافت نمودند. دو گروه از لحاظ سن، مدت و علت نازايي با يكديگر همسان گرديدند. اطلاعات شامل تعداد فوليكول، تعداد اووسيت، لغو سيكل، تعداد آمپول، روزهاي تجويز، تعداد 2PN، تعداد تخمك لقاح يافته، تعداد جنين 4 سلولي، تعداد جنين grade A و نتيجه درمان جمع‌آوري گرديد.
يافته ها: تعداد اووسيت بدست آمده در گروه HP-hMG (يازده مميز يك دهم) بطور معني‌داري بيشتر از گروه FSH نوتركيب (79/7) بود (012/0=p) ولي تعداد آمپول مصرفي، روزهاي تحريك، تعداد تخمك لقاح يافته، تعداد سلول 2PN، تعداد جنين 4 سلولي، تعداد جنين grade A و ميزان حاملگي و ادامه بارداري بين گروه HP-hMG و FSH نوتركيب اختلاف معني‌داري نداشت.
بحث‌ و نتيجه‌گيري‌: HP-hMG و FSH نوتركيب در سيكل‌هاي كمك باروري عوارض و اثربخشي يكساني دارند. بنابراين نوع درمان را مي‌توان بر اساس هزينه و روش تجويز انتخاب نمود.

قیمت : 20,000 ريال