مقايسه تاثير كمپرس گرم مرطوب و ژل موضعي پيروكسيكام بر فلبيت ناشي از كاتتر وريدهاي محيطي

مجله دانشگاه علوم پزشكي بابل

دوره 9 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه‌ و هدف‌: فلبيت شايع‌ترين عارضه كاتترهاي وريدي است كه همراه با عوارض زياد است. روشهاي مراقبتي و درماني توصيه شده مانند كمپرس گرم و مرطوب نتوانسته به ميزان قابل قبولي شدت فلبيت را در زماني كوتاه كاهش دهد. مطالعه حاضر با هدف تعيين تأثيرژل موضعي پيروكسيكام بر فلبيت ناشي از كاتترهاي وريدي و مقايسه اثر آن با روش استاندارد كمپرس گرم و مرطوب، در سال 85-1384 در شهرستان آمل انجام گرفته است.
مواد و روشها: اين مطالعه از نوع كارآزمايي باليني است كه بر روي 180 بيمار داراي فلبيت ناشي از كاتتر وريدهاي محيطي انجام شد. نمونه‌ها به طور تصادفي به سه گروه مساوي60نفري شامل كمپرس گرم و مرطوب، ژل پيروكسيكام و كنترل تقسيم شدند. محل كاتتر هاي وريدي تا زمان شروع فلبيت مورد بررسي قرار گرفته، بعد از شروع فلبيت كاتتر از محل خود خارج و در محل ديگري جايگزين شد. سپس در گروههاي مداخله به مدت 3 روز و در فاصله زماني هر 8 ساعت، ژل پيروكسيكام (cm 2×4=2.5 گرم) يا كمپرس گرم و مرطوب (20 دقيقه) در محل فلبيت به كار رفت. در گروه كنترل مداخله انجام شد. شدت فلبيت قبل از مداخله و سپس هر روز تا 3 روز براساس مقياس پنج درجه‌اي شدت فلبيت ثبت شد.
يافته ها: 1/31% نمونه‌ها در ناحيه مچ دست،30% در ناحيه بازو،1/26% در ناحيه پشت دست و 8/12% در ناحيه آنتي كوبيتال داراي فلبيت بودند. هيچ رابطه معني‌دار آماري بين سن، جنس، محل فلبيت و شدت فلبيت قبل از شروع مداخله در سه گروه وجود نداشت. ميانگين شدت فلبيت قبل از مداخله در گروه ژل پيروكسيكام 48/2، در گروه كمپرس گرم و مرطوب 48/2 و در گروه كنترل 40/2 بود كه در روز سوم در سه گروه به ترتيب به 0/0، 18/0 و52/0 رسيد. تجزيه و تحليل واريانس‌ها با اندازه‌گيري تكراري نشان داد كه تفاوت معني‌داري بين روش‌هاي درماني با گروه كنترل وجود داشت كه ژل پيروكسيكام مؤثر تر بوده است(00/0=p).
بحث‌ و نتيجه‌گيري‌: ژل موضعي پيروكسيكام مي تواند به عنوان يك روش درماني، مفيد و حتي مؤثر‌تر از روش پذيرفته شده‌اي مثل كمپرس گرم و مرطوب در درمان فلبيت ناشي از كاتتروريد‌هاي محيطي باشد.

قیمت : 20,000 ريال