مقايسه عوامل پيش‌آگهي دهندة سرطان پستان شامل C-erbB2 ، P53 و گيـرنده‌هاي استـروئيدي با علائم باليني در 191 بيمار در بيمارستان شهداء تجريش

نشريه جراحي ايران

دوره 12 - شماره 33

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: با توجه به ناهمگـوني سرطان كه عامل اصلي در مـراقبت‌هاي متفاوت از بيمـاران سرطاني مي‌باشد، امـروزه تومور ماركـرها و انكوپروتئين‌ها ارزش ويژه‌اي در شناخت ماهيت سرطان‌ها منجمله پستان پيدا كـرده‌اند. از اين ميان انكوژن C-erb B2 و P53 و گيـرنده‌هاي استروئيدي از اهميت بيشتري برخوردار هستند. مثبت شدن انكـوژن‌هاي (انكوپروتئين‌ها) فوق‌الذكر در زنان ايراني مبتلا به سرطان پستان حدود 2 برابر زنان غربي است. با توجه به اثبات اهميت انكـوپروتئين‌ها در پيش‌آگهي سرطان پستان، اين امر مـؤيد وخامت بيشتر تومـورهاي سرطاني در بيمـاران ايراني است.
مواد و روش‌ها: در اين مطالعه 191 بيمار كه منحصراً توسط مؤلف در يك مركز تحت درمان و كنترل قرار گـرفته بودند از نظر انكـوپروتئين‌هاي C-erb B2 و P53 و همچنين رسپتـورهاي ER و PR مـورد مطالعه و مقايسه با مؤلفه‌هاي باليني قـرار گرفتند.
يافته‌ها: در 191 بيمار مبتلا به سرطان پستان مورد مطالعه معلوم گـرديد كه حدود 63 درصد C-erb B2 و 55 درصد P53 مثبت وجود دارد. گيرنده‌هاي استروئيدي كه علامتي متفاوت با نشانگان فـوق هستند بين 67-65 درصد مثبت بوده‌اند. ارقام مربوط به انكوپروتئين‌ها بيش از 2 برابر يافته‌هاي منتشر شده است.
بحث و نتيجه‌گيري: در اين مطالعه ارتباط مثبت بودن انكـوپروتئين‌هاي فوق‌الذكر با وخامت نشانه‌هاي باليني به اثبات رسيده است و مي‌توان از آنها به عنـوان عـوامل پيش‌آگهي بهـره كلينيكي برد. اما بهـرحال براي اثبات اين مـدعي ضرورت مطالعات بيشتر و گستـرده‌تر احساس مي‌شود.

Comparison of Prognostic Factors of Breast Carcinoma: C-erbB2- P53, and Steroid Receptors with Clinical Features in 191 Cases, Shohada Tajrish Hospital
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction & Objective: Because of heterogeneity in the etiopathology of cancer nowadays the oncoproteines and tumor markers are important agents in managing cancer patients including breast carcinoma. Among oncogenes, C-erb B2 (HER-2) and P53 are the most famous progmostic factors for breast carcinomas. In the international literatures 20-23% of Breast Carcinoma cases are positive for B2 or P53 amplification and oncoproteines production. But in this research the rate is showed two times higher.
Material & Methods: In this research 191 Breast Cancer patients were evaluated for oncoproteines and Estroeid receptors comparing with clinical indicators all of this cases were managed with the author in a private clinic.
Results: Among 191 cases, 63% were C-erb B2 positive and 55% were P53 positive. ER and PR were 65 and 67 percent positive.
Conclusions: This research is confirmed the efficacy of oncoproteines as tumor maker, in Iranian breast cancer patients and because if the severity of them more investigations and researches are recommended.