بررسي عوامل خطـرساز در زنان مبتلا به كانسر پستان در مراجعين مراكز آموزشي شهـر يزد در طول 15 سال

نشريه جراحي ايران

دوره 12 - شماره 32

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه و هدف: سرطان پستان شايعتـرين سرطان در زنان است و 32% سرطان‌ها در زنان را شامل مي‌شود و اولين علت مرگ و مير در خانم‌هاي بين 45-40 سال مي‌باشد. هر چند در سالهاي اخير شيوع آن رو به افـزايش بوده ولي ميزان مرگ و مير ناشي از آن ثابت بوده كه بعلت تشخيص زودرس بيماري در افـراد در معـرض سرطان پستان بوده است. بنابـراين شناخت هر چه بيشتر عوامل خطرساز گامي در جلوگيـري از بروز و پيشرفت بيماري و افـزايش طول عمـر بيماران مي‌باشد.
مواد و روش‌ها: مطالعه بصورت توصيفي ـ تحليلي و مقطعي (Cross Sectional) روي 673 خانم كه با تشخيص كانسـر پستان در طي 15 سال به مراكز آمـوزشي شهر يزد مراجعه كـرده بودند، انجام شد. پرسشنامه‌هايي با مراجعه به بيماران و گـرفتن شرح حال و يا پرونده‌هاي بيمارستاني و گـزارش پاتولوژي تكميل گـرديده و اطلاعات 630 بيمار كه كامل بوده با نرم افـزار SPSS تجـزيه و تحليل شد.
يافته‌ها: اكثـر مبتلايان (9/55%) در گروه سني 59ـ50 سال بودند، بيمار كمتـر از 20 سال نداشتيم، 90% زنان متأهل، 6/8% بيـوه و تنها 4/1% ازدواج نكرده بودند. حدود 80% افـراد يائسه بودند و بيشترين سن شروع يائسگي (6/34%) سنين 5450 سال بود. سن اولين قائدگي در 6/56% افراد 12ـ10 سالگي و تنها در 9/2% مـوارد بالاتر از 16 سالگي بود. سن اولين حاملگي در 7/77% زنان 30ـ20 سالگي بود. 1/17% بيماران سابقة بيماري خوش‌خيم پستان، 5/26% سابقة فاميلي سرطان پستان، 6/4% سابقة سرطان در رحم يا تخمدان، 3% سابقة سرطان پستان مقابل و 4/1% سابقة راديوتراپي قفسة صدري داشته‌اند. 83% بيماران در شهـرها سكونت داشته و 14% زنان نازا و يا بدون فرزند بودند. وزن بيشتر بيماران (34%) بين 60 تا 69 كيلوگـرم بود.
بحث و نتيجه‌گيري: سن بالا، سكونت در شهر، شروع زودرس اولين قاعدگي (زير 14 سال)، شروع ديررس يائسگي (بالاي 50 سال) ‌و سابقه سرطان در فاميل از مهمترين عوامل خطرساز و سابقه سرطان در رحم و تخمدان‌ها، راديوتراپي قفسة صدري، سرطان پستان طرف ديگر و همچنين وزن بالاي 60Kg از عوامل خطرساز كم اهميت‌تر هستند كه از نظر آماري با مطالعات كشورهاي ديگر مطابقت دارد ولي در اين مطالعه برخلاف تحقيقات ديگر در دنيا مجرد بودن، اولين حاملگي بعد از 30 سالگي و فرزند داشتن و تعداد فرزند جزء عوامل خطرساز سرطان بحساب نيامد و سابقه بيماريهاي خوش خيم پستان مثل ساير مطالعات جزء ‌عوامل خطرساز نبود.

Risk Factors for Breast Cancer in Woman in Yazd
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction & Objective: Breast cancer is the most common cancer and the leading cause of death in women between 40-45 years old. Although its incidence has increased in recent years, but, its mortality has been constant because of identification predisposing factors and early diagnosis.
Material and Methods: In a cross sectional study, 638 women with breast cancer referring to educational hospital were studied for risk factors. Most of subjects were in 50-59 years old age group (55.9%).
Conclusions: Ninety percent of subjects were married. Eighty percent of subjects were in menopausal period. Menarche age was 10-12 years old in 56.6% of women. 17.1% had history of benign breast disease. 26.5% had positive family history of breast cancer. 4% had history of primary ovarian or endometrial cancer. History of contralateral breast cancer was positive in 3% of subjects. Chest radiation history was positive in 1.4% of women were living in cities. 14% of subjects were infertile. 34% had 60-69Kg weight. Old age, living in city, early menarche, late menopause age and positive family history are the most important risk factors.
Discussions: History of primary ovarian and endometrial cancer, contralateral breast cancer and also weight above 60kg are less important. Single, first delivery in old age and parity aren,t important risk factors.