حفظ اسفنكتر در سرطان‌هاي پيشرفتة قسمت تحتاني ركتوم به كمك كموراديوتـراپي همزمان قبل از عمل

نشريه جراحي ايران

دوره 13 - شماره 35

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: هـدف بررسي تأثيـر كمـوراديوتراپي همزمان قبل از عمل در ميـزان حفظ اسفنكتر وكنترل موضعي بيماري در تومـورهاي پيشرفتة قسمت ديستال ركتوم است كه در فاصلة 0-5 سانتيمتري از مقعد قـرار گـرفته‌اند و كانديداي عمل جراحي رزكسيون ابدومينوپرينه‌ال مي‌باشد.
مواد و روش‌ها: بين مهـر ماه 1378 تا فروردين1382، 32 بيمار (شامل 22 مـرد و 10 زن با متوسط سني 49 سال و دامنة سني 31 تا 85 سال) مبتلا به سـرطان پيشرفته قسمت ديستال ركتـوم تحت درمان با 5 فلـورواوراسيل (750 ميليگـرم در روز به ازاي هـر متـر مربع سطـح بدن در هفـتة اول و پنجـم درمان) و راديـوتراپي اكستـرنال (45 گـري در 25 فـراكسيون در طول 5 هفـته) قـرار گرفتند و 4-6 هفـته بعـد از اتمـام اين درمـان، پروكتكتـومي صورت گـرفت. فاصلة متوسـط تحتـاني‌ترين قسمت تومـور از مقعـد (Anal Verge) دو مميز يك سانتيمتر (با دامنة 5/0 تا 5 سانتيمتر) بود.كلستـومي مـوقت براي 7 بيمار گـروه حفـظ اسفنكتـرگـذاشته شد. طول مـدت متـوسط پيگيـري 29 مـاه (با دامنة 8 تا 54 مـاه) بود.
يافته‌ها: هيچگـونه مسموميت حاد و شديدي به دنبال كمـوراديوتراپي ديده نشد و كلية بيماران رژيم درماني فـوق را تحمل كردند. پاسخ كامل پاتولـوژيك در3 مـورد (9%) ديده شد. مـرحلة (stage) پاتولوژيك در ساير بيماران شامل 5 مـورد(T3N0 (17%؛ 4 مورد(T3N1 (14%؛ 12 مورد (T4N0 (41% و 8 مورد
(T4N1 (28% بود. 23 بيمار (72%) حفظ اسفنكتـر شدند، اما اسفنكتـر نهايتا در 21 مـورد حفظ شد (66%). 18 بيمار (86%) اختيار كامل دفع داشتند. دو مـورد مرگ به دنبال آمبـولي ريه و خـونريزي گـوارشي رخ داد. در 11 بيمار عـوارض پس از عمل رخ داد؛ بطوري كه 4 مـورد از آنان نيازمند جراحي مجـدد شدند (ليك و پريتونيت در يك مورد؛ ليك و آبسه در دو مـورد؛ خونريزي گـوارشي در يك مـورد). در طول مـدت پيگيـري (متوسط 29 ماه)، دو مـورد (2/6%) عود موضعي و 5 مـورد متاستاز سيستميك (16%) رخ داد.
نتيجه‌گيـري: كموراديوتراپي همـزمان قبل از عمل در كانسـرهاي پيشرفتة قسمت ديستـال ركتـوم ممكن است ميزان حفظ اسفنكتر را افـزايش دهـد.

Sphincter Saving after Preoperative Chemoradiation for Locally Advanced Low Lying Rectal Cancer: Preliminary Results
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction & Objective: To evaluate the impact of preoperative external radiation therapy combined with systemic chemotherapy on sphincter preservation and local control in locally advanced low lying (<5 cm from anal verge) rectal cancer.
Materials & Methods: Between 1999 and 2002, 32 consecutive patients (22 male,10 female, mean age 49, range 31-85) with biopsy proven locally advanced low lying rectal cancer were treated with preoperative 5FU (750 mg /m2 /day, first and fifth week of radiation) and external beam radiation (45 GY in 25 fractions over 5 weeks) followed by radical resection. Surgery was performed 4-6 weeks after the end of chemoradiation.
The mean tumor distance from anal verge was 2.1 centimeter (range 0.5-5 cm). A temporary stoma was performed in 7 patients. Mean follow up was 29 months (range 8 - 54).
Results: There was no major acute toxicity following chemoradiation and all patients completed their scheduled preoperative therapy. A complete pathologic response to preoperative chemoradiation was confirmed in 3 patients (9%).
The pathologic tumor stages in the remaining patients were: T3N0 (n=5, 17%), T3N1 (n=4, 14%), T4N0 (n=12, 41 %), T4N1 (n=8, 28%).
Sphincter saving surgical was done on 23 patients had a procedure but sphincter was finally preserved in 21 patients (66%). A perfect continence was achieved in 18 patients (86% of cases). There were 2 (6%) perioperative mortality and 11 (34%) preoperative morbidity. In 4 patients a reoperation was required (anastomotic fistula and perineal abscess n=l, pelvic & abdominal abscess n=l, fecal peritonitis n=l, gastrointestinal bleeding n=l).
At a mean follow up of 29 month local recurrence was observed in 2 patient (6.2 %) and distant metastases in 5 patients (16%).
Conclusions: Preoperative chemoradiation for locally advanced rectal cancer may provide higher rate of sphincter preservation.

قیمت : 20,000 ريال