اپيدميولوژي آسيبهاي ناشي از علل خارجي (حوادث) در كشور ايران، سال 1379

نشريه جراحي ايران

دوره 11 - شماره 28

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه و هدف: حوادث و آسيبهاي ناشي از علل خارجي مشكل عمده‌اي در عرصه بهداشت عمومي كشور مي‌باشد.در طي سال 1379 نزديك به ده‌ميليون ايراني دچار آسيبهاي ناشي از علل خارجي(حوادث) شده و حدود چهل‌هزار نفر در اثر اين آسيبها فوت نموده و صدها هزار نفر نيز متحمل ناتوانيهاي طولاني‌مدت و معلوليتهاي دائمي؛ ازدست دادن ساعات كاري و مسئوليتهاي خانوادگي؛ هزينه‌هاي گزاف خدمات پزشكي؛ درد و رنج شده‌اند. اين مطالعه بمنظور برآورد ابعاد اين مشكل با استفاده از ميزان‌ها و شاخص‌هاي استاندارد و شناخته‌شده آماري در سال 1379 انجام شد.
مواد و روشها: داده‌هاي حاصله از نظام ثبت علل فوت برحسب علت، سن و جنس از گواهي‌هاي فوت صادر شده مورد بررسي قرار گرفته و علل مرتبط با حوادث و علل خارجي استخراج شد. همچنين اطلاعات حاصله از بررسي نمونه‌اي مشتمل بر حدود 120 هزار خانوار كه همگي بصورت تصادفي و به تعداد برابر در تمامي استانهاي كشور انتخاب شده بودند، مورد تجزيه و تحليل و بررسي آماري قرار گرفتند. داده‌هاي مرتبط با ابتلا و مرگ ناشي از حوادث، استخراج شده و با استفاده از ميزانها و شاخص‌هاي آماري گزارش شده است.
يافته‌ها: ميزان بروز مرگ ناشي از حوادث(عمدي و غيرعمدي) در سال 1379 در ايران 1/58 در صدهزارنفر بوده است. 9/14 درصد از مرگهاي واقع شده در ايران در سال 1379 ناشي از حوادث عمدي و غيرعمدي بوده است كه از اين ميان حوادث ترافيكي با شيوعي معادل 5/7 درصد كل مرگهاي رخ‌داده بالاترين شيوع را دارا بودند در حاليكه اين ميزان در جهان و كشورهاي مديترانه شرقي حدود 2 درصد گزارش شده است.
بحث و نتيجه‌گيري: با توجه به بالابودن نسبت مرگ‌ومير ناشي از حوادث در مقايسه با ساير علل و عوارض جسماني و پيامدهاي روحي‌رواني و خسارتهاي اجتماعي حاصله از آن، مقابله با اين غول جوان‌كش نيازمند برنامه‌ريزي و سياستگذاري مسئولانه، تعهد سياسي و عزم ملي است.

Epidemiology of Injuries in IRAN
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: Due to health transition and epidemiological changes of the diseases, it is necessary to be aware about the main factors of mortality and morbidity in each country. In Islamic Republic of Iran injuries because of it's severity, incidence and prevalence are more important. Injuries are preventable and this is another noticeable issue. Here we introduce the epidemiology of injuries in the I.R.Iran.
Method: In 2000, two separate researches were conducted in the I.R.Iran. One of them (Demographic Health Survey = DHS) applied throughout the country by selecting 4000 family in each province, 2000 family in rural and 2000 in the urban area.( 28 provinces ). Each family was asked about non mortal injury during last month, and if the answer was positive question was completed by the kind of injury and the result of it. These data source for the epidemiological study of non-mortal causes of the injuries. Another study was searching the epidemiological causes o deaths among.sixteen million of population (10 provinces) by the age and sex. The result of these two studies introduced the features of injuries by the age and sex distribution in the country and mortal or non mortal.
Results : In 2000, an estimated nine million people suffered and 37000 of them died from injuries. (incidence: 58 per 100000) 15% of deaths in Iran are due to injuries; 12.3% unintentional injures; 7.5% traffic accident; 1% burn; 2.6% intentional injuries; 1% violence; 1.6% suicide. 2.7% years life lost is due to injuries. (YLL); 21.6% due to intentional death; 13.6% traffic accident which is the first cause of YLL and higher than eastern Mediterranean region and the world. 2% burn; 5.3 due to intentional death; 2% violence; 3.3% suicide. The mean age for death in Iran is 57.1 years, But in injuries: Traffic : 35.7 years; Burns : 30.5 years; Violence 31.2 years.
Conclusion: Injuries are third leading cause of death in I.R.Iran and the most common reason for year of life lost. Many of these cause are preventable, political commitment, intersect oral collaboration and community participation are key words to solve the problem.