بررسي ميزان انطباق نظام هاي اطلاعات بيمارستاني با نيازهاي كاربران بخش مدارك پزشكي

مديريت سلامت

دوره 11 - شماره 32

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه : بهره گيري از مزاياي منحصر به مدارك پزشكي كامپيوتري ، اگر مطابق نيازهاي مديران و كادر مدارك پزشكي باشد ، بسياري از مشكلات نظام بهداشتي درماني كشور را برطرف مي كند.
روش بررسي: پژوهش حاضر يك مطالعه ي كاربردي از نوع توصيفى ست، كه با هدف تعيين ميزان انطباق نظام هاي اطلاعات بيمارستاني با نيازهاى كاربران بخش مدارك پزشكي انجام گرفته است. ابتدا طي مصاحبه ي پژوهشگر با كاربران بخش مدارك پزشكي ، نيازهاي آنها در قسمت هاي (الزامات عمومي HIS، الزامات عمومي بخش مدارك پزشكي ، مديريَت مدارك پزشكي ، پذيرش ، ترخيص ، آمار ، كدگذاري ، بايگاني و تكميل پرونده) تعيين گرديد؛ سپس با مشاهده ي مستقيم و پرسش ، ويژگيهاي نظام هاي موجود استخراج شد و درصد انطباق نظام با نيازهاي كاربران محاسبه گرديد.
يافته ها: نتايج نشان داد كه ميانگين كلي انطباق نظام ها با نياز كاربران ، 54 درصد مي باشد. نظام هاي مختلف در كدگذاري و بايگاني و تكميل پرونده كمتراز نيمي از نيازهاي كاربران را پاسخ داده اند و مديريَت مدارك پزشكي و ترخيص بيشترين بهره را از اين نظام ها داشته اند. همچنين نشان داده شد كه اولويَت نيازهاي كاربران تا حدود زيادي از سوي شركت ها در نظر گرفته شده و بيشتر به اولويَت هاي مهم تر نيازهاي آنها توجه شده است .
نتيجه گيري: توجَه به عوامل انساني ، تاثير زيادي در موفقيت نظام هاي اطلاعاتي دارد ، به طوري كه در نظامي كه بيشترين انطباق را با نيازهاي كاربران دارد ، مشاركت مستمرَ كاربران در توسعه نظام گزارش شده است. درمجموع لازم است ، شركت هاي ارائه دهنده با حمايت مديران به بهبود عملكرد نظام ها در اين بخش توجه ويژه نمايند.

A Survey on the compatibility of the Hospital Information Systems (HIS) with the needs of medical records users from the system
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: The use of a computerized system improves the effectiveness and efficiency of a medical record department, when managers and medical record staff design it according to their needs.
Methods: The present study is an applied-descriptive study. The first checklist is provided from professional texts, articles and internet. Having interviewed with medical record users, the researcher determined their needs in general requirements of HIS, general requirements of medical records department, medical records management, admission, discharge, statistics, coding, filing and chart completion . Then the characteristics of systems were determined by means of observations and questions; and the percentage of compatibility between systems and needs of medical record users was calculated.
Results: Our findings showed that totally; average of compatibility between systems and needs of medical records users is 54 %. There are the least conformity in coding and filing and chart completion and the most conformity in medical records management and discharge. Our findings also showed that the users' needs are regarded by venders of systems and often they have met earlier and more important needs.
Conclusion: It is imperative that venders with support of managers regard more and more to users needs in order to improve systems.

قیمت : 20,000 ريال