عوارض اينتراكرانيال اوتيت مدياي مزمن در بيماران بستري شده در بيمارستان امام خميني اهواز

مجله گوش، گلو، بيني و حنجره ايران

دوره 20 - شماره 54

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه در حال حاضر به علت مراجعه به موقع بيماران مبتلا به عفونت مزمن گوش مياني و استفاده مناسب از آنتي بيوتيك ها عوارض اينتراكرانيال اين بيماري كاهش چشمگيري يافته است. هدف از اين مطالعه بررسي فراواني عوارض داخل مغزي در بيماران مبتلا به عفونت مزمن گوش مياني و نيز عامل زمينه اي ايجاد كننده اين عوارض مي باشد.
روشكار: در اين مطالعه توصيفي تمامي بيماران مبتلا به عوارض داخل مغزي اوتيت مدياي مزمن كه بين سال هاي 86-1374 در مركز گوش، گلو و بيني بيمارستان امام خميني اهواز تحت درمان قرار گرفته اند مورد بررسي قرار گرفتند.
نتايج: از560 بيمار مبتلا به عفونت مزمن گوش مياني، 8 بيمار دچار عارضه ي اينتراكرانيال شدند كه همگي آن ها مرد بودند .متوسط سني اين بيماران 05/30 سال بود تشديد ترشح از گوش و سپس تب و سردرد شايع ترين علايم بودند. شايع ترين عارضه آبسه ي اپيدورال بوده و آبسه ي مغزي،آبسه ي مخچه و مننژيت به ترتيب عوارض بعدي بودند.
نتيجه گيري: با اين كه امروزه عوارض اينتراكرانيال ناشي عفونت مزمن گوش مياني با استفاده از آنتي بيوتيك هاي گوناگون و اعمال جراحي كاهش يافته است با اين حال در موارد بروز علايم غير معمول مانند تب، سردرد و افزايش ميزان ترشح از گوش مي بايست به فكر اين علايم بود.

Intracranial complications of chronic otitis media in patients admitted to Imam Khomeini hospital, Ahvaz, south of Iran
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: Recently, intracranial complications of chronic otitis media (COM) have been significantly decreased due to prompt diagnosis and proper use of antibiotics. The aim of this study was to investigate the etiology and incidence of intracranial complications of chronic otitis media.
Materials and Methods: In this descriptive study, between 1995 and 2007, patients with signs and symptoms indicative of intracranial complications were followed clinically.
Result: Among 560 patients admitted with COM, 8 patients had intracranial complication. All of patients were men. The mean age was 30.05 years. Otorrhea exacerbation, fever and headache were the most common presenting symptoms. The most common complications were epidural abscess, brain abscess, cerebellar abscess and meningitis respectively.
Conclusion: Although nowadays, intracranial complications after COM rarely occur, they should be strongly considered in patients with symptoms such as fever, headache and otorrhea exacerbation.

قیمت : 20,000 ريال