مقايسه اثر درماني ماتريسكتومي با فنول 88% و الكتروكواگولاسيون در بيماري ناخن فرورفته

مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

دوره 8 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف : بيماري فرو رفتن ناخن به علت گوشه كردن صفحه ناخن درنسج نرم اطراف ناخن ايجاد مي شود . به علت شيوع بالاي بيماري و نيز عود بالاي آن بعد از درمانهاي معمول، روش درماني ماتريسكتومي با فنول 88% با الكترو كواگو لا سيون مورد مقايسه قرار گرفت.
روش كار: اين مطالعه به روش كارآزمايي باليني انجام شده و در آن 30 بيمار مبتلا به بيماري ناخن فرو رفته دو طرفه كه به درمانگاه پوست بيمارستان امام خميني شهر اردبيل از ابان سال 1384 لغا يت شهريور 1385 مراجعه كرده بودند تحت درمان قرار گرفتند. در هر بيمار در يك طرف در گيري ما تريسكتو مي با فنول و در طرف ديگر الكترو كوا گو لا سيون اعمال شد.
روش گرد آوري اطلاعات با تهيه پر سشنامه و سپس پي گيري بيماران به مدت 6 ماه بود . داده ها بعد از جمع آوري وارد كامپيوتر شده و در نرم افزار آماري SPSS با استفاده از روش آمار توصيفي و تحليلي در قالب جداول و نمودار و آزمون كاي دو و فيشر آناليز شدند.
يافته ها: ميانگين سني بيماران40/5±56/24 سال بود. نسبت زن به مرد 3 به 2 بود و محل نا خن درگير در تمام بيماران انگشت شست پا بود. بيشترين تعداد بيماران سطح تحصيلي ابتدايي (3/33%)داشتند. در موقع مراجعه 18 نفر عفونت ثانوي (60%)، 8 نفر آبسه (7/26%)، 13 نفر بافت گرا نولا سيون
(3/43%) در محل در گيري داشتند . انيكو مايكوزيس در هيچ بيماري مشاهده نشد. زمان بهبودي در فنول 2 تا 4 هفته بود و عود و عارضه در فنول مشاهده نشد.
از نظر زمان بهبودي بين دو روش در ماني فقط در دو هفته دوم تفاوت اماري معني دار بود (001/0=p). ولي از نظر عود و عارضه تفاوت آماري معني دار نبود.
نتيجه گيري: روش ماتريسكتو مي با فنول 88% نسبت به الكترو كوا گولاسيون كاهش زمان بهبودي را دارد و براي درمان بيماران ا رجح تر از الكتروكوتر مي باشد.

A Comparative study on the treatment effect of matricectomy with phenol 88% and electrocoagulation in ingrowing toe nail
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background & Objective: Ingrowing toe nail disease is caused by excessive lateral nail growth in to the nail fold. Because of high incidence of this disease and high percentage of recurrence after routine treatments, we decided to compare the matricectomy with phenol %88 with electrocoagulation.
Methods: This research was an clinical trial study that have been done on 30 patients with bilateral ingrowing toe nail disease who referred to the Dermatology clinic in the Ardabil Imam Khomeini Hospital, from October 2005 to September 2006. In each case, phenol %88 matricectomy used on one side of affected zone and electrocoagulation used on the other side. The data was collected with questionnaire and the time for follow up patients was six months. Collected data analyzed by SPSS, chi square and fisher exact test.
Results: Average age of patients was 24.56±5.40 years old, ratio of female to male was 3 to 2 and in all patients affected site was the big toe. Most of the patients were in primary level of education (%33.3), 18 (60%) patients had secondary infection, 8 (26.7%) patients had abscess, 13 (43.3%) patients have granulation tissue and no cases of onychomycosis were detected. Recovery period with phenol was 2-4 weeks and recurrence or side effect were not seen. Regarding the recovery duration these two therapeutic methods had significant statistical differences only during the second fortnight (p=0.001). But there was no significant statistical difference in recurrence period and side effects.
Conclusion: Matricectomy with phenol %88 had less recovery time than electrocoagulation.

قیمت : 20,000 ريال