هنجاريابي مقياس رشدي- حركتي پي‌بادي (PDMS) در دانش‌آموزان پايه اول ابتدايي شهر تهران

مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

دوره 7 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: رشد حركتي بخشي از فرايند تكامل است كه بواسطه آن كودك، ابتدا بر بدن خود كنترل مي‌يابد و سپس از اين كنترل براي تعامل با محيط و دستكاري پيرامونش استفاده مي‌كند. هدف از اين مطالعه هنجاريابي مقياس رشدي- حركتي پي بادي (PDMS) در دانش آموزان پايه تحصيلي اول ابتدايي شهر تهران مي‌باشد.
مواد و روش‌ها: اين مطالعه مقطعي روي 180 دانش‌آموز 83-72 ماهه (90 پسر و 90 دختر) شهر تهران صورت گرفته است. ابزار گردآوري اطلاعات، مقياس رشدي- حركتي پي‌بادي ‌بود و براي انتخاب نمونه آماري مورد نياز از روش نمونه‌گيري تصادفي خوشه‌اي استفاده گرديد.
يافته‌ها: نتايج پژوهش نشان مي‌دهد ميانگين بهره رشد حركتي درشت در دانش‌آموزان پسر و دختر به ترتيب 50/120 و 40/120 و ميانگين بهره رشد حركتي ظريف در دانش‌آموزان پسر و دختر به ترتيب 69/125 و 66/126مي‌باشد. در ميزان بهره رشدي حركتي و ميانگين سن حركتي كل در دو گروه دختر و پسر تفاوت معني‌داري ديده نشد(05/0>p). بين دانش‌آموزان مناطق مختلف در زمينه بهره رشد حركتي ظريف، ميانگين سن حركتي ظريف و ميانگين سن حركتي كل اختلاف معني‌داري وجود دارد (05/0>p). هم‌چنين ارتباط معني‌داري بين ميانگين سن حركتي با بهره رشد حركتي وجود دارد (01/0>p).
نتيجه‌گيري: مقياس رشدي- حركتي پي‌بادي از پايائي و اعتبار لازم برخوردار است و مي‌تواند به‌ عنوان مقياسي جهت ارزيابي، مداخله و درمان مورد استفاده قرار گيرد. كودكاني كه مهارت‌هاي حركتي بهتري دارند از بهره رشد حركتي بالاتري برخوردار هستند.

Standardized of Peabody Developmental Motor Scale (PDMS) in First Grade Elementary School Children in Tehran
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and Objectives: Motor development is considered as a part of the process of growth and development in which the child, firstly gains control over his own body function, and then utilizes it for interaction and manipulation with the environment. The aim of this study was to standardize of Peabody Developmental Motor Scale (PDMS) in normal children aged 72 to 83 months living in Tehran.
Materials and Methods: This cross–sectional study was performed on 180 normal students (90 male, 90 female) and data was collected by PDMS.
Results: The results of this study demonstrated that the mean of Developmental Motor Queition Gross (DMQG) for male was 120.5 and for female was 120.40 and the Developmental Motor Queition Fine (DMQF) for male was 125.69 and for females was 126.66, respectively. There was not significant difference between male and female in DMQ and Mean Motor Age Equivalent (MMAE) (p<0.05). There was significant difference between DMQF and AEFM (p<0.05) and also between mean Age Equivalent Fine Motor (AEFM) and MMAE (p<0.05) of children living in different parts of Tehran. There was also significant association between MMAE and DMQ (p<0.01).
Conclusion: PDMS can be used as a reliable and valid instrument for assessing any intervention and treatment of motor skills in children. Children with better motor skills have higher score of DMQ.

قیمت : 20,000 ريال