ارزيابي كلينيكي و راديوگرافيكي ايمپلنت هاي يكپارچه (One-Piece) ماكسيموس همراه با بارگذاري غيرفانكشنال فوري در جايگذاري دندانهاي لترال بالا و ثناياي پايين

مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد

دوره 32 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: ايمپلنتهاي ماكسيموس (Maximus) ايمپلنتهاي يكپارچه و باريكي هستند كه براي مواردي كه محدوديت فضاي مزيوديستالي وجود دارد عرضه شده اند. اين مطالعه با هدف بررسي كلينيكي و راديوگرافيك ايمپلنت هاي يكپارچه Maximus با استفاده از بارگذاري غير فانكشنال فوري در نواحي دندانهاي لاترال فك بالا و اينسايزورهاي فك پايين انجام شد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه كارآزمايي باليني كه مسائل اخلاقي آن مورد تائيد كميته اخلاق دانشگاه علوم پزشكي مشهد قرار گرفته است، تعداد 21 ايمپلنت براي 12 بيمار (2 مرد و 10 زن) كه در محدوده سني 18 تا 42 سال بودند، استفاده شد. تمامي بيماران تا انتهاي مطالعه تحت كنترل درآمدند. شاخص هاي كلينيكي و راديوگرافيك در جلسات كنترل اندازه گيري و ثبت گرديد و مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت. براي مقايسه بين جلسات كنترل از آزمونهاي t-test و Repeated measures ANOVA در مورد مقايسه هاي چندگانه استفاده گرديد.
يافته ها: پس از گذشت يكسال هيچ يك از ايمپلنت ها از دست نرفتند و ميانگين تحليل استخوان 90/0± 06/1 ميلي متر و ميانگين عمق پاكت و شاخص پلاك بترتيب 3/0± 62/1 و 56/2± 57/14 بود. ميانگين شاخص لثه اي در كنترل شش ماهه 36/0±21/0 و در كنترل يكساله صفر و ميانگين شاخص خونريزي در كنترل شش ماهه 085/0±03/0 و در كنترل يكساله صفر بود.
نتيجه گيري: با توجه به ميزان موفقيت بسيار بالا و ميزان تحليل كم استخوان اطراف ايمپلنتهاي Maximus همراه با بارگذاري غير فانكشنال فوري در طي يكسال بررسي اين مطالعه به نظر مي رسد استفاده از ايمپلنتهاي با قطر كم براي نواحي بي دنداني كه عرض استخوان كم و يا فضاي مزيوديستالي كمي دارند درماني مناسب باشد.

Clinical and Radiographical Evaluation of Maximus One-Piece Implants, with Immediate Nonfunctional Loading Used in the Maxillary Lateral and Mandibular Incisors
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: Maximus dental implants are used when there are limitations like inadequate mesiodistal space. This study was carried out to clinically and radiographically investigate Maximus implants which were installed in the regions of maxillary lateral and mandibular incisors using immediate nonfunctional loading.
Materials & Methods: In this clinical trial study, approved by ethical committee of Mashhad University of Medical Sciences, 21 implants for 12 patients (2 male and 10 female) between 18 and 42 years old were inserted. Clinical and radiographic measurements were recorded in recall sessions and analyzed statistically using t.test and ANOVA.
Results: After one year of examination, none of the implants failed and the mean bone resorption was 1.06±0.90. The means for pocket depth and plaque index were 1.62±0.3 and 14.57±2.56, respectively. The mean of gingival index after 6 months was 0.21±0.36 and it reached 0 after one year. The mean of bleeding index after 6 month was 0.03±0.085 and after one year it was equal to 0.
Conclusion: Considering the very high success rate and low bone resorption around Maximus implants with immediate nonefunctional loading during one year of examination, it appears that using low diameter implants for edentulous regions of small bone width or mesiodistal space is a suitable treatment.

قیمت : 20,000 ريال