ارزيابي خطر نشت گاز كلر در ايستگاههاي كلرزني سيستم آب آشاميدني شهر تهران با روش تجزيه تحليل درخت خطا

مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اهواز

دوره 6 - شماره 55

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

هدف: گاز كلر يكي از مواد شيميائي خطرناك است كه يكي از مصارف عمده آن استفاده به عنوان تصفيه كننده آبهاي آشاميدني است. در كلان شهر تهران عواملي نظير تعداد زياد ايستگاههاي كلرزني، پراكنده بودن آنها در سطح شهر، تراكم جمعيت در اطراف اين ايستگاهها، پيوسته و بدون وقفه بودن عمليات كلرزني در طول شبانه روز به همراه عواملي نظير كم اطلاعي سازمانهاي امداد و درمان از چگونگي انتشار گاز كلر، نحوه مقابله با آن ، درمان افراد در معرض قرار گرفته، باعث شده كه ايستگاههاي كلرزني به يكي از كانونهاي خطرناك تبديل شوند. هدف تحقيق حاضر ارزيابي ميزان خطر نشت گاز كلر در ايستگاههاي كلرزني سيستم آب آشاميدني شهر تهران مي باشد.
روش بررسي: در اجراي اين پژوهش ايستگاههاي كلرزني بر اساس داشتن يا نداشتن حداقل امكانات مورد نياز به دو دسته مطلوب و نامطلوب تقسيم شدند. پس از آشنايي كامل با سيستم كلرزني در هر دو دسته ايستگاههاي مورد مطالعه، با استفاده از توانمنديهاي تكنيك آناليز درخت خطا مهمترين عوامل موثر در بروز حادثه نشت كلر شناسايي و سپس نحوه تركيب و همچنين ارتباط آنها در قالب رويدادهاي پاياني، مياني و دروازه‌هاي "و" و "يا" تعيين شد. با آناليز كيفي و كمي درخت خطاي اين حادثه، مهمترين علل بروز آن تعيين و همچنين احتمال وقوع رويداد اصلي در طول يك سال محاسبه گرديد.
يافته ها: مهمترين علل وقوع حادثه نشت كلر پايين بودن سطح مهارت كاركنان كه خود از عدم برگزاري دوره هاي آموزشي مناسب براي پرسنل درگير ناشي مي‌شود، فشار و بار كاري زياد روي پرسنل، عدم وجود دستورالعمل و قوانين مدون و يكپارچه در ايستگاههاي كلرزني و وجود اشكال و نارسايي در طراحي خود ايستگاهها بودند. احتمال وقوع حادثه21 بار در سال محاسبه شد كه رقم نسبتاٌ بالايي مي باشد.
نتيجه گيري:بوسيله اصلاح ايرادهاي اساسي ايستگاهها و يا طراحي اين ايستگاهها بر مبناي استاندارد، احتمال وقوع حادثه به مراتب و به صورت چشمگيري كاهش مي يابد.

Evaluation of chorine leakage hazard in chlorination stations of Tehran water purification system by FTA technique
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Objective: From the point of chemical safety, chlorine gas is one of the dangerous chemicals, which is mainly used in water treatment industry for production of drinking water. In Tehran metropolis, the chlorination stations are one of the most crisis focus, because of high number of chlorination stations, their dispersion in the city, population trachoma near these stations and their continuous 24 hr operation. In addition, there is insufficient information on its method of spreading compounded by lack of knowledge on how to confronting an accident involving it's spreading by fire-fighting organizations. The aim of the present study was to assess the event probability of an accident over one year in Tehran chlorination stations.
Subjects and Methods:Fault Tree Analysis Technique was used to recognize the most effective factor in assessment of chlorine gas release. Then, compound method and their relation in form of terminal event, intermediate event and "OR" & "AND" gate were allocated. According to qualitative and quantitative analysis of Fault Tree, the most important factor in such event was recognized. Probability in safety assessment and calculation of event rate during one year were estimated.
Results: The most important factors in the probability of occurrence of an event were non-existing training courses for staff and managers, high work pressure, inexistence of codified guidelines and rules and also unsuitable design of stations. The collected data on the probability of chlorine gas release was 21 times/year.
Conclusion: These results suggest that safety training courses for both staff and managers are urgently needed. Reformatory modification in staff shift work and in control team are also recommended.