بررسي تغييرات استراتژي كنترل حركت به دنبال خستگي عضلات اكستانسور زانو

مجله توانبخشي نوين

دوره 1 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف : مفصل زانو يكي از مهمترين مفاصل بدن است كه در هنگام راه رفتن و برخاستن نيروي زيادي را تحمل مي كند. مفصل زانو در حين حركات زنجيره بسته نظير نشستن و چمباتمه زدن و نيز انتقال وزن بدن حين حركت متحمل نيروهاي زيادي است. خستگي عضلات ران مي‌تواند تغييراتي را در اعمال نيروهاي وارده ايجاد كرده و سبب تغيير در استراتژي حركت شود. لذا با توجه به نقش عضلات ران در انجام حركات مداوم، مهم است كه تغييرات بوجود آمده متعاقب خستگي بررسي شود.
روش بررسي: تعداد 15 زن سالم در محدوده سني 30-20 سال در اين تحقيق شركت كردند. ايجاد خستگي عضلاني در دو زنجيره باز و بسته بر اساس حداكثر فعاليت ارادي افراد در دو جلسه انجام شد. قبل و بعد از خستگي در هر دو زنجيره، پنج حركت دايناميك فلكشن اكستنشن زانو انجام شد. مقادير نرمال شده فعاليت الكتروميوگرافي بصورت اكسنتريك و كانسنتريك، همچنين ميانه طيف فركانس بعنوان شاخص خستگي و زمان شروع فعاليت عضلات جهت تعيين زمانبندي شناسايي و ارزيابي شدند.
يافته­ها: تفاوت معني داري بين شاخص‌هاي خستگي در قبل و بعد از انجام آزمون در دو زنجيره باز و بسته وجود دارد(05/0 >p). زمانبندي در زنجيره باز بعد از خستگي با تاخير همراه بود (05/0 >p) والگوي حركتي از واستوس لتراليس، واستوس مدياليس و ركتوس فموريس ، در بعد از خستگي به صورت واستوس لتراليس ، ركتوس فموريس و واستوس مدياليس تغيير كرد (05/0 >p). در زنجيره بسته بعد از خستگي تغييرات معني دار در زمانبندي به صورت تاخير آن بود (05/0 >p) ولي الگوي زمانبندي بصورت واستوس لتراليس، واستوس مدياليس و ركتوس فموريس حفظ گرديد.
نتيجه گيري: ميزان تغييرات ميانه فركانس نسبت به مقادير نرمال شده فعاليت عضلات بعد از خستگي كمتر است. تغييرات مهمي در زمانبندي عضلات بوجود مي‌آيد. اين تغييرات به صورت تاخير در شروع فعاليت است. همچنين تغييراتي در الگوي به كارگيري عضلات در زنجيره باز ديده شد. در زنجيره بسته تفاوت مشخصي در الگوي به كارگيري ديده نمي‌شود. اين امر نشان مي‌دهد مكانيسم كنترل حركت در شرايط تحمل نيرو با شرايط آزاد متفاوت است.

The changes of motor control strategy following fatigue in extensor muscles of knee
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and aim:The knee joint is one of the most important joints of human body, witch tolerates many forces while the subject is standing up or walking especially during close chain and squat positions.
Muscle fatigue may causes some modifications on effects of forces and accordingly some changes on strategy of movement, therefore the concentration in thigh muscles impression on continuous movements is a guidance that makes the investigation on these changes so important.
Materials and Methods: Fifteen healthy women in the range of 20-30 years were contributed in this study. Muscle fatigue were applied in separate sessions by maximal voluntary contraction (MVC) in both open and close chains.
Subjects were done five dynamic repetitions of flexion / extension motion of knee before and after fatigue tests. Surface electromyography (sEMG) recorded from vastus medialis (VM), rectus femoris (RF) and vastus lateralis (VL) muscles during all conditions of tests. Normalized electromyography (NEMG) of muscles activities in two conditions of concentric (Con) and eccentric (Ecc), also median frequency (MF) were calculated for fatigue index. Muscle timing or recruitment pattern indicated by onset of muscle activities for both dynamics chains.
Results: There are significant different of fatigue indexes between before and after fatigue tests (p<0.05). After fatigue muscle timing delayed in open chain (p<0.05) and recruitment patterns changed from VL- VM- RF to VL-RF-VM. Fatigue test in close chain caused increment of muscle timing (p<0.05), but it did not change recruitment patterns.
Conclusion: After fatigue tests MF reduced little than NEMG. Significant difference occurred in muscle timing. These variations were increase and delay of timing with change of recruitment in open chain. These findings suggest that motor control strategy is will change at different condirions of with and without load situations.