بررسي پايايي اينتراريتر ،اينترريتر،حساسيت و ويژگي آزمون لغزش خارجي كتف در بيماران با ضايعات مفصل شانه

مجله توانبخشي نوين

دوره 1 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: آزمون لغزش خارجي اسكاپولا براي بررسي حركت و وضعيت غيرطبيعي كتف در ابداكسيون 0 و 45 و 90 درجه بازو در صفحه فرونتال مورد استفاده قرار مي گيرد. اين آزمون توسط كيبلر معرفي گرديد. در ارزيابي پوزيشن اسكاپولا بايد به تفاوت اندازه گيريهاي فواصل اسكاپولا در دو طرف يا به عبارتي فاصله زاويه تحتاني كتف تا زائده خاري مهره هفتم سينه اي در دو طرف دقت مبذول داشت. هدف از انجام اين تحقيق بررسي پايايي اينتراريتر، اينترريتر، حساسيت و ويژگي آزمون لغزش خارجي كتف در ارزيابي غيرقرينگي و اختلال عملكردي كتف مي باشد.
روش‌ بررسي: 57 نفر شامل30فرد سالم و 27 بيمار مبتلا به پاتولوژي مفصل شانه به ترتيب با ميانگين سني و انحراف معيار 53/33 (72/11)،66/47 (64/11) سال به روش مقطعي در اين مطالعه شركت نمود ند. سه آزمونگر به طور جداگانه با استفاده از روش لمس سطحي فاصله بين زاويه تحتاني كتف تا زائده خاري مهره هفتم سينه اي را در سه وضعيت دست ها در كنار بدن آويزان، دست ها روي كرست ايلياك، دست ها درابد اكسيون نود درجه و چرخش داخلي شانه در دو سمت سالم و درگير و شانه غالب و مغلوب با استفاده از كاليپر ورنير(01/0ميليمتردقت) اندازه گيري كردند در پايان اطلاعات كسب شده توسط نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. از آزمون آماريICC براي تعيين پايايي استفاده شد و خطاي استاندارد اندازه گيري SEM محاسبه گرديد.
يافته ها: دامنه ICC براي پايايي اينترا ريتر 94/0-87/0 (good-high) و براي پايايي اينترريتر79/0-63/0 (poor-fair) و خطاي استاندارد اندازه گيري (SEM) براي پايايي اينترا ريتر 89/3-81/2 سانتيمتر و براي پايايي اينترريتر 69/6-66/4 ميليمتر در سمت درگير در نمونه هاي پاتولوژيك بود. حساسيت آزمون بالا بود(1-80/0) اما ويژگي تست پايين بود (26/0-04/0)0
نتيجه گيري:آزمون لغزش خارجي كتف داراي پايايي اينتراريتر در هر سه وضعيت و داراي حساسيت در هر سه وضعيت بود اما ويژگي و پايايي اينترريتر آن به ترتيب در هر سه وضعيت و وضعيت سوم پايين بود.

Intra-rater, inter-rater , sensitivity and specificity of lateral scapular slide test in patients with shoulder impairment
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and aim: The lateral scapular slide test (LSST) is used to determine scapular position and scapular asymmetry with the arm abducted 0, 45, and 90 degrees in the coronal plane. This test was introduced by Kibler. Assessment of scapular position is based on the derived difference measurement of bilateral scapular distances and the distance of inferior angle of scapula to spinous process of T7 vertebra. The purpose of this study was to assess the reliability of measurements (intra rater, inter rater, sensitivity and specificity) of LSST in assessment of scapular asymmetry and scapular dysfunction in patients with shoulder impairments.
Materials and Methods: Subjects: Fifty-seven subjects participated in this cross sectional study.
Twenty seven subjects in shoulder impairment group (X=47.66, SD=11.64) and thirty subjects in normal group(X=33.53, SD=11.72). Three examiners measured the distance of inferior angle of scapula to spinous process of T7 vertebra at two sides in three different positions by a caliper verneer (accuracy: 0.01 mm). Position 1 involves of the shoulder in glenohumeral joint neutral. In position 2, the humerus is placed in a position of medial rotation with 45 degrees of shoulder abduction. In position 3, the upper extremity is placed in a position of maximal medial rotation with 90 degrees of shoulder abduction. The data were analyzed with SPSS (version: 11.5). ICCs and SEMs were calculated.
Results: The ICCs for intra-rater reliability were 0.87 to 0.97 for subjects without and with shoulder impairments and 0.63 to 0.79 for inter-rater reliability in subjects with shoulder pathology (involved side). The SEMs ranged from 0.57 to 0.86 cm for intra-rater reliability and from 0.79 to 1.20 cm for inter-rater reliability. Sensitivity of the test was high(80% to 100%) but specificity was low (4% to 26%).
Conclusion : The lateral scapular slide test has high sensitivity and good to high level of intra rater reliability at three different test positions. The test showed low specificity and poor to fair inter rater reliability at three different test positions particularly at position 3.