تأثير دهان شويه بنزيدامين در پيشگيري از موكوزيت ناشي از راديوتراپي در تومورهاي سر و گردن؛ كارآزمايي باليني دو سو كور

فصلنامه پژوهشي پژوهنده

دوره 13 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: اين تحقيق با هدف بررسي تأثير مصرف دهان شويه بنزيدامين در پيشگيري از موكوزيت ناشي از راديوتراپي كانسرهاي سر و گردن انجام گرفت.
مواد و روش ها: اين تحقيق با طراحي كارآزمايي باليني دوسوكور بر روي بيماران مبتلا به بدخيمي‌هاي سر و گردن كه در سال 83 و 84 جهت پرتودرماني به درمانگاه راديوتراپي انستيتو كانسر مراجعه نموده بودند، انجام گرفت. در گروه مورد دهان شويه بنزيدامين و درگروه شاهد دارونماي آن به مقدار 15 سي سي 4 بار در روز از آغاز تا پايان دوره درمان تجويز شد. ميزان بروز موكوزيت گريد 3 و بيش تر بين دو گروه مقايسه و مورد قضاوت آماري قرار گرفت.
يافته ها: از تعداد 100 بيمار وارد شده به مطالعه 19 بيمار به علت عوارض مخاطي و تهوع ناشي از مصرف دارو، فوت و قطع درمان راديوتراپي از آناليز آماري خارج گرديدند. در بين 81 بيمار كه مورد ارزيابي قرار گرفتند، بروز موكوزيت گريد 3 و بيش تر در گروه بنزيدامين (39 بيمار) 6/43% بود كه اين رقم در گروه پلاسبو (42 بيمار) 6/78% بود (005/0 > P). هم چنين در بيماراني كه حين راديوتراپي بنزيدامين دريافت نكردند، شانس بروز موكوزيت 8/1 برابر افزايش پيدا كرد (8/1 = Relative Risk ) و خطر منتسب به عدم دريافت دهان شويه بنزيدامين با بروز موكوزيت گريد 3/35% بود (35% =Attributive Risk ). ميانگين رتبه گريد موكوزيت در بيماران گروه شاهد بعد از هفته سوم درمان بيش تر از 2 بود، ولي در گروه تجربي در تمام طول درمان كم تر از 2 باقي ماند (001/0>P ).
نتيجه گيري: با توجه به نتايج به دست آمده به نظر مي رسد بنزيدامين در پيشگيري از موكوزيت ناشي از راديوتراپي سر و گردن نقش چشم گيري داشته و بهتر است مطالعه ديگري با حجم نمونه بيش تر در ايران جهت تأييد بيش تر دارو انجام شود.

Benzydamine for Prophylaxis of Radiation-Induced Oral Mucositis in Head and Neck Cancers; A Double-Blind Clinical Trial
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: This study has been conducted to determine the effect of using oral rinse benzydamine in prevention of radiation induced mucositis.
Materials and Methods: Patients with head and neck cancers, who referred to Cancer Institute between 2004 and 2005, were enrolled in a double blind clinical trail. They had to receive 15 cc of oral rinse benzydamine or placebo, four times a day, from the first day of radiotherapy upto the end of the course. The incidence of mucositis grade 3 or more was evaluated.
Results: From 100 patients who were randomized in this trail, 19 patients were excluded of the analysis due to minor side-effects of drug, or stopping the radiotherapy. The incidence of mucositis grade 3 or more was 43.6% among 39 cases in treated group, whereas among 42 cases in placebo group this rate was 78.6 %. The difference was, therefore, significant (P< 0.005). Mucositis grade 3 or more was 1.8 times more frequent in placebo group (Relative Risk=1.8). Also, if the patients did not receive benzydamine the attributive risk of mucositis was 35%. After the third week of treatment, the mean grade of mucositis was more than 2 in the placebo group; but in the benzydamine group it was less than 2 upto the end of radiotherapy (P<0.001).
Conclusion: According to these results it seems that oral rinse benzydamine is effective, safe, and well-tolerated for prophylactic treatment of radiation-induced oral mucositis in head and neck tumors. There is a need to evaluate the efficacy of benzydamine in another large study in Iran.

قیمت : 20,000 ريال