تناسب اهداف برنامه‌هاي آموزشي با نيازهاي حرفه‌اي: ديدگاه دانش‌آموختگان دانشكده پرستاري و مامايي خرّم‌آباد

مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

دوره 8 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: ارزشيابي وضعيت برنامه آموزشي از ديدگاه دانش‌آموختگان مي‌تواند موجب شناسايي نواقص اين برنامه‌ها شده و امكان اصلاح را فراهم نمايد. پژوهش حاضر با هدف تعيين تناسب اهداف برنامه‌هاي آموزشي با نيازهاي حرفه‌اي از ديدگاه دانش‌آموختگان دانشكده پرستاري و مامايي خرم‌آباد انجام شد.
روش‌ها: اين مطالعه توصيفي- مقطعي از نوع پيمايشي در سال 86-1385 روي 407 نفر دانش‌آموختگان پرستاري و مامايي سال‌هاي 84-1378 انجام شد. پرسشنامه‌اي مشتمل بر اطلاعات فردي، تناسب اهداف برنامه‌هاي آموزشي با نيازهاي حرفه‌اي و عناصر مؤثر بر كيفيت برنامه‌هاي آموزشي از ديدگاه دانش‌آموختگان به وسيله پست ارسال و بطور خودايفا تكميل گرديد. اطلاعات جمع‌آوري شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمونهاي آمار توصيفي و مجذور كاي تجزيه و تحليل شد.
نتايج: بيشتر دانش‌آموختگان پرستاري (9/72 درصد) و مامايي (4/72 درصد)، توانايي خود در مراقبت از بيمار را در حد زياد ارزيابي نموده و كاربرد دروس كارآموزي را بيش از دروس عملي و تئوري در كارآيي حرفه‌اي مؤثر دانستند. از ديدگاه دانش‌آموختگان، مهارت‌هاي كسب شده در طول تحصيل، در حد متوسطي پاسخ‌گوي نيازهاي حرفه‌اي آنان در محيط كار بود و عدم كسب مهارت‌هاي لازم، دانش‌آموختگان پرستاري (1/37 درصد) را بيش از مامايي
(4/22 درصد) تحت فشار رواني قرار داده بود. بيشترين عناصر مؤثر بر كيفيت برنامه‌هاي آموزشي از ديدگاه دانش‌آموختگان، استفاده از اساتيد و مربيان مجرب، امكانات آموزش باليني و فضاي مناسب، شيوه‌هاي تدريس بكار گرفته شده، امكانات آموزشي دانشكده و منابع علمي بود.
نتيجه‌گيري: نيازهاي حرفه‌اي دانش‌آموختگان پرستاري و مامايي در برنامه آموزشي، بطور جامع پوشش داده نمي‌شود. لزوم تغيير در برنامه آموزشي و فراهم نمودن تمهيدات لازم براي دستيابي به اهداف حرفه‌اي و تربيت نيروي انساني ماهر و مولد، ضروري به نظر مي‌رسد.

The Appropriateness of Educational Programs' Objectives for Professional Needs: The Viewpoints of Khorramabad School of Nursing and Midwifery Graduates
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: Evaluating the educational programs from the viewpoints of graduates may identify the weaknesses of such programs and provide the opportunity for their improvement. This study was performed to determine the appropriateness of educational programs for professional needs from the viewpoints of graduates of Khorramabad School of Nursing and Midwifery.
Methods: This descriptive cross-sectional study was performed in the years 2006-2007 on 407 nursing and midwifery graduates who had graduated during 1999-2005. A questionnaire containing items about demographic data, appropriateness of educational programs objectives for professional needs, and factors influencing the quality of educational programs was sent to participants by mail and completed by them. The data was analyzed by SPSS software using descriptive statistics and Chi-square.
Results: Most of the nursing (72.9%) and midwifery (72.4%) graduates evaluated their competencies in taking care of patients as high. They also evaluated the training courses more effective on professional efficacy compared to practical and theoretical courses. From the graduates' points of view, the acquired skills during their academic years fulfilled their professional needs moderately, and lacking the essential skills made the nurses more strained than the midwives (37.1% and 22.4%, respectively). Factors affecting the quality of educational programs were reported by the graduates to be qualified faculty members and instructors, facilities for clinical education, educational environment, used teaching methods, educational facilities of the school, and the availability of scientific resources.
Conclusion: professional needs of nursing and midwifery graduates are not fully covered by educational programs. It seems necessary to change the educational programs and provide required means and facilities in order to achieve the professional objectives and train skilled and productive human resources.

قیمت : 20,000 ريال