ارتباط بين مصاحبه و آزمون كتبي در پذيرش دانشجويان تحصيلات تكميلي رشته‌هاي آموزش پزشكي و مديريت توان‌بخشي

مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

دوره 8 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: در مقطع كارشناسي ارشد، در سال‌هاي 86 و قبل، علاوه بر آزمون كتبي، از داوطلبان رشته‌هاي مختلف مانند مديريت توان‌بخشي و آموزش پزشكي، براي مصاحبه هم دعوت به عمل مي‌آمد. در اين مطالعه سعي شده علاوه بر تعيين نقش مصاحبه در پذيرش دانشجويان رشته‌هاي آموزش پزشكي و مديريت توان‌بخشي در سال‌هاي 85 و 86 به ارتباط بين مصاحبه و امتحان كتبي هم پرداخته شود.
روش‌ها: در اين مطالعه، نمرات مصاحبه، كتبي، كل و مواد كتبي به تفكيك از كارنامه‌ها استخراج و سپس با استفاده از نرم‌افزار آماري MINITAB-15 پارامترهاي آماري مانند ميانگين، انحراف معيار و همبستگي بين نمرات محاسبه شده است. سعي شد با استفاده از ضريب همبستگي و توزيع پراكندگي، نتايج آزمونهاي آموزش پزشكي و مديريت توان‌بخشي مورد بررسي قرار گيرند. در اين بررسي، ارتباط مصاحبه با امتحان كتبي و نقش آنها در پذيرش اين داوطلبان بررسي گرديد.
نتايج: مقادير ضرائب همبستگي بين نمره مصاحبه و نمره كتبي در آزمون‌هاي آموزش پزشكي نسبت به اين ضرائب در آزمون مديريت توان‌بخشي بالاتر بود كه مبين وجود ارتباط نزديك‌تر خطي بين نمره مصاحبه و نمره كتبي در آزمون آموزش پزشكي است. در آزمون‌هاي مديريت توان‌بخشي، ضرائب همبستگي و توزيع پراكندگي نشانگر عدم ارتباط منطقي بين نمرات مصاحبه و نمرات كتبي است.
نتيجه‌گيري: با توجه به بالا بودن ضريب همبستگي نمرات مصاحبه و دروس كتبي در آزمون پزشكي، به نظر مي‌رسد گروه مصاحبه‌كننده از همان مطالب آزمون كتبي استفاده نموده‌اند در حالي كه در گروه توان‌بخشي، نمي‌توان به ارتباط معني‌داري بين مصاحبه و امتحان كتبي پي برد كه احتمالاً مواد استفاده شده در مصاحبه و امتحان كتبي متفاوت بوده‌اند. عدم يك‌نواختي تغييرات در دو مجموعه آزمون آموزش پزشكي و مديريت توان‌بخشي حاكي از عدم هماهنگي مصاحبه در گروه‌هاي مختلف است. بنابراين، بايد پارامترهاي آزمون مصاحبه از حالت كيفي به سمت كمي سوق پيدا كند. مصاحبه‌ها بايد از حالت تجمعي و كيفي به صورت ساختاري، چندگانه و انفرادي درآيند.

The Association between Interview and Written Exam in Graduate Student Admission of Medical Education and Rehabilitation Management
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: In 2007 and the years before, the Ministry of Health and Medical Education invited MS volunteers in different disciplines such as rehabilitation management and medical education for interview in addition to written exam. This study tried to determine the role of interview in students' admission in medical education and rehabilitation management during the years 2006 and 2007 and also the association between interview and written exam.
Methods: In this study, the scores of interview, written exam, total exam, and written exam materials were extracted separately. Then, statistical parameters such as mean, standard deviation, and correlation between scores were calculated by MINITAB-15 software. It was tried to investigate the medical education and rehabilitation management examination results using correlation coefficient and frequency distribution. This study also investigated the association between interview and written exam and their role in students' admission.
Results: The correlation coefficient between interview and written exam scores in medical education examinations was higher than the ones for rehabilitations management which demonstrates a closer linear correlation between interview score and written exam score in medical education examination. Correlation coefficient and frequency distribution in rehabilitation management examination, showed no logical relation-ship between interview and written exam scores.
Conclusion: Considering non-equivalent changes appeared in medical education and rehabilitation manage-ment examinations, we can learn about lack of coordination in interviews of different groups. Therefore, it seems that it is better to change the interviews more toward structural, multi-aspect, and individual instead of accumulative and qualitative.

قیمت : 20,000 ريال