بررسي اثربخشي دو طول موج قرمز و مادون قرمز ليزر كم توان در درمان آكنه ولگاريس

ليزر پزشكي

دوره 5 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و روش: آكنه ولگاريس يكي از شايعترين بيماري هاي پوستي در انسان است. هر چند اين بيماري خطرناك و مسري نيست ولي به دليل تأثيري كه بر كيفيت زندگي، وضعيت روحي و اجتماعي بيماران مي گذارد حائز اهميت است. استفاده از منابع نوري در درمان آكنه مقوله اي جديد است. امروزه گزارشات متعددي از پاسخ مثبت بيماران مبتلا به آكنه به فتوتراپي منتشر شده است كه شامل استفاده از پرتو آبي، قرمز، مادون قرمز و فرابنفش بوده است. در اين مطالعه سعي شده است كه طي يك كارآزمايي باليني اثربخشي دو طول موج قرمز 630nm و مادون قرمز 890nm بر كاهش شدت ضايعات آكنه مورد بررسي قرار گيرد.
روش بررسي: مطالعه حاضر به صورت يك كارآزمايي باليني تصادفي شده طراحي و اجراء شد. بيماران مورد مطالعه شامل بيماران مبتلا به آكنه ولگاريس مراجعه كننده به درمانگاه پوست بيمارستان رسول اكرم (ص) طي سال‌هاي 1386 بود. پس از انتخاب بيماران ضايعات سمت راست بيماران به عنوان گروه A (تحت تابش ليزر پرتوي قرمز) و ضايعات سمت چپ بيماران به عنوان گروه B (تحت تابش ليزر پرتوي مادون قرمز) انتخاب شد. تابش پرتوي ليزر قرمز با طول موج 630nm با توان متوسط 10mW در سمت راست صورت و تابش پرتوي ليزر مادون قرمز با طول موج 980nm نانومتر، پالس 80ms با دوز تابش 12J/cm2 در نظر گرفته شد. طي هفته هاي 2، 4، 6 و 8 تعداد ضايعات فعال شمارش شدند.
يافته ها: در نهايت 28 بيمار (18 زن و 10 مرد) مطالعه را تكميل كردند. از هفته هشتم به بعد در گروه A (تحت درمان پرتوي ليزر قرمز) شدت ضايعات در مقايسه با گروه B (تحت درمان پرتوي ليزر مادون قرمز) بطور معني داري كاهش يافته است (001/0> p ). ساير عوامل گذشت زمان، سن، جنس و رنگ پوست با تغييرات شدت بيماري ارتباط معني داري بدست نداد (05/0

نتيجه گيري: يافته هاي مطالعه حاضر نشان داد كه پرتوي قرمز به طور معني داري مي تواند شدت ضايعات را طي 10 هفته درمان كاهش دهد، اين در حالي است كه ضايعات در گروه مادون قرمز هيچ كاهش معني داري طي مدت پيگيري نداشت.