نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف : سرطان پروستات ( PCa ) دومين بدخيمي مرسوم در مردان در سراسر جهان است. Snail و Slug ، تنظيم­كنندگان اصلي فرآيند تغيير اپيتليال ـ مزانشيمال ( EMT )، ژن­هايي هستند كه عملكرد آنها به طور اساسي تنظيم حركت سلولي و فراهم نمودن ويژگي­هاي بقا براي سلول­ها است.
مواد و روش­ها : در مطالعه­ي مورد ـ شاهد حاضر، محتواي RNA ي كل از بافت­هاي طبيعي و سرطاني پروستات استخراج گرديد و جهت توليد cDNA مورد استفاده قرار گرفت. cDNA توليد شده جهت كمي نمودن بيان ژن­هاي Snail با استفاده از روش Real-Time PCR مورد استفاده قرار گرفت؛ بدين صورت كه با استفاده از رقت­هاي پي در پي cDNA توليد شده، منحني استاندارد رسم گرديد و سپس بر اساس اطلاعات به دست آمده، ميزان بيان ژن­ها و بازدهي واكنش Real-Time PCR تعيين گرديد. نتايج حاصل با استفاده از Student t-test مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج : در اين مطالعه، بيان ژن­هاي Snail با بازدهي 82/1 در نمونه­هاي بافتي پروستات تعيين گرديد. يافته­هاي اين مطالعه نشانگر آن است كه هر دو ژن در بافت­هاي طبيعي و سرطاني بيان مي­شوند و تفاوت معني­داري از حيث بيان اين ژن­ها در ميان نمونه­هاي سرطاني و طبيعي ديده نمي­شود ( p=0.35 براي ژن Snail و p=0.06 براي ژن Slug ).
نتيجه­گيري : بيان غيرمتمايز ژن­هاي Snail در بافت پروستات ممكن است بيانگر هتروژني در بيان اين ژن­ها باشد. اين هتروژني در بيان ژن­ها مي­تواند بيانگر پويايي و عدم پايايي تغيير اپيتليال به مزانشيمال در طي پيشرفت و متاستاز تومور باشد. به علاوه، احتمال دارد خاستگاه بيان ژن­هاي Snail در نمونه­هاي مورد مطالعه، سلول­هايي به جز سلول­هاي توموري باشند. بنابراين، جهت بررسي دقيق ميزان بيان اين ژن­ها در سرطان پروستات استفاده از سلول­هاي توموري جدا شده با استفاده از Laser microdissection بسيار مفيد و سودمند به نظر مي­رسد.

Evaluating the expression of Snail genes in prostate cancer
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Prostate cancer (PCa) is the second most common malignancy in men worldwide. Because it is known that the inappropriate activation of necessary process for fetal development in adult has the potency of leading to pathological conditions, the hypothesis has been raised that the reactivation of some aspects of the embryonic epithelial-mesenchymal transition (EMT) program could underlie the mechanism of tumour invasion. Snail and slug are zinc-finger proteins acting primarily as the survival factors and inducers of cell motion. In the present study, the expression of snail genes in prostate cancer was evaluated.
Materials and Methods: In the present case-control study, the whole RNA content was extracted from the normal and prostate cancerous tissues and used for cDNA synthesis. Due to Snail genes some limitations of obtaining complete normal samples in the control group, samples from open prostatectomy were used. To quantify the expression of snail genes, the synthesized cDNA was amplified by Real-Time PCR. Data were analyzed using student t- test.
Results: Our data showed that both genes were expressed in normal and cancerous tissues and there was no significant difference in the gene expression between normal and cancerous tissues (P = 0.35 and P = 0.06 for snail and slug genes, respectively).
Conclusion: The observed heterogeneity could reflect the dynamic and reversible nature of EMT during progression and metastasis of prostate tumours.

قیمت : 20,000 ريال