بررسي ميزان ازدواج هاي خويشاوندي و شيوع ناهنجاري هاي مادرزادي در آن ها در مقايسه با ازدواج هاي غير خويشاوندي

فصلنامه پژوهشي پژوهنده

دوره 12 - شماره 56

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه وهدف : بررسي مطالعات مختلف نشان داده اند كه ميزان بروز ناهنجاري هاي مادرزادي در ازدواج هاي خويشاوندي بيشتر از ازدواج هاي غيرخويشاوندي است. از آنجائيكه آمار ازدواج هاي فاميلي در كشور ما بالا است، هدف از انجام اين تحقيق تعيين ميزان ازدواج هاي خويشاوندي و شيوع آنومالي هاي مادرزادي در مقايسه با موارد ازدواج هاي غير خويشاوندي مي باشد.
مواد و روش ها : مطالعه حاضر يك پژوهش توصيفي است. جمعيت مورد مطالعه، 928 زوج بودند. از اين تعداد زوج 358 مورد ازدواج خويشاوندي و 570 مورد ازدواج غير خويشاوندي داشتند. مطالعه بر مبناي متغيرهايي چون سن والدين، ميزان ازدواج هاي خويشاوندي و غير خويشاوندي و نوع آنومالي در فرزندان (در صورت وجود) بود. براي جمع آوري اطلاعات از روش پرسشنامه و ملاقات رو در رو و براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون مربع كاي (با سطح معني داري 05/0 < P ) استفاده شد.
يافته ها : ميانگين سن والدين در دو گروه ازدواج هاي خويشاوند و غيرخويشاوند يكسان بود. ميزان ازدواج هاي خويشاوندي در مطالعه حاضر 57/38% بدست آمد. از مجموع 37 نفر فرزندان با ناهنجاري هاي آشكار، 26 مورد ( 26/7%) نتيجه ازدواج هاي خويشاوندي و 11 مورد ( 92/1%) حاصل ازدواج هاي غيرخويشاوندي بودند و ميزان آنومالي ها در ازدواج هاي فاميلي 78/3 برابر ازدواج هاي غير فاميلي بود.
نتيجه گيري: از يافته هاي اين مطالعه چنين نتيجه گيري مي شود كه فراواني نسبي ناهنجاري هاي مادرزادي در ازدواج هاي خويشاوندي بيشتر از ازدواج هاي غيرخويشاوندي بود. با توجه به نقش مؤثر ازدواج هاي خويشاوندي در ايجاد ناهنجاري هاي مادرزادي، انجام برنامه هاي آموزش، آگاهي دهي و مشاوره ژنتيك زوجين در پيشگيري از بروز ناهنجاري هاي مادرزادي ضرورت دارد.

Prevalence of Congenital Abnormalities in Familial and Non-Familial Marriage
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Several studies have indicated that compared to non-familial marriage, familial marriage would increase the incidence of congenital abnormalities. Since the rate of consanguinity marriage is high in our country, this study was performed to determine the prevalence of congenital anomalies between familial and non-familial marriage.
Materials and Methods: For this analytic descriptive study, 928 couples were participated as the population of this investigation. Of them, 358 were familial-marriage couples and 570 were non-familial-marriage couples. We evaluted the variables such as parents age, familial and non-familial marriage rate and rates of congenital abnormalities between both groups. Both the questionnaire and face to face interview technique were applied in this study.
Results: Congenital anomalies were identified in 26 (7.26%) children of familial marriage group and 11(1.92%) ones in non-familial marriage group. The average rate of consanguineous marriage in this study was found to be 38.57%.
Conclusion: Considering that the rate of congenital anomalies in familial marriage was more than that of non-familial marriage, it seems that it is essential to consult and teach families and young couples about the risks of familial marriage.

قیمت : 20,000 ريال