بررسي ده ساله تومورهاي مغزي كودكان و عوامل همراه آن در بيمارستان لقمان حكيم

فصلنامه پژوهشي پژوهنده

دوره 12 - شماره 55

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: نظر به عدم وجود اطلاعات كافي در مورد وضعيت تومورهاي مغزي كودكان كشورمان اين مطالعه با هدف بررسي الگوي تومورهاي مغزي كودكان ايراني و تعيين خصوصيات اين تومورها و مقايسه آنها با آنچه در كشورهاي غربي توصيف شده است, انجام گرفته است.
مواد و روش‌ها: اطلاعات50 كودك زير 15 سال مبتلا به تومور مغز كه در فاصله سالهاي 1373-1383 در بيمارستان لقمان بستري شده بودند مورد بررسي قرار گرفت. تشخيص كليه بيماران بر اساس پاتولوژي و در مواردي بر اساس يافته هاي تصويربرداري بود. موارد متاستاتيك و تومورهاي عروقي حذف شدند. در اين راستا معيارهاي تشخيص پاتولوژيك سازمان بهداشت جهاني (WHO) مورد استفاده واقع شد. اطلاعات از پرونده هاي بيماران استخراج گرديده و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته‌ها: از كل تومورهاي تحت بررسي, 54% تومورهاي فوق چادرينه اي و 46% تحت چادرينه اي بودند. تومور مغز در پسرها كمي شايعتر بود (54% درمقابل46%). شايعترين تومورها, آستروسيتوما (9/43%) و سپس به ترتيب مدولوبلاستوما (8/26%)، مننژيوما (6/14%)، اپانديموما (3/7%)، كرانيوفارنژيوما (4/2%)، اپيدرموييد (4/2%) و درموييد (4/2%) بودند. هرچند در گروه سني 5-10 سال مدولوبلاستوما شايعترين بود. بطور كلي سر درد و استفراغ شايعترين علايم بودند ولي در كودكان زير پنج سال استفراغ و افزايش دور سر قابل ملاحظه تر بودند. توزيع سني تومورها به ترتيب عبارت بود از ؛ 16% در گروه0 تا 4 سال، 28% در گروه 5-9 سال و 56% در گروه10-15 سال. آستروسيتوما در دختران و مدولو بلاستوما به طور نسبي در پسران شايعتر بود. شيوع نسبي مننژيوما در گروه مورد مطالعه ما بيش از ساير مطالعات بود.
نتيجه‌گيري: در مطالعه ما شيوع و توزيع تومورهاي مغز در كودكان تا حدي با مطالعات غربي تفاوت دارد. اين نكته مؤيد آنست كه در مورد تشخيص چنين بيماراني ميبايست به مسايل منطقه اي موثر در توزيع بيماري توجه كرد.

كلمات كليدي: تومور مغز ، كودكان ، شيوع
Brain Tumor in Children: A Ten-years Study in Loghman Hospital
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: To determine whether the incidence and location of childhood CNS tumors in our patients follows the same pattern described in Western countries, we carried out this study.
Materials and Methods: We analyzed the data compiled from 50 children less than 15 years old with brain tumors operated in Department of Neurosurgery in our hospital between 1994 and 2004. Diagnosis was made based on pathology and in some cases through imaging. Vascular and metastatic lesions were excluded and the latest WHO classification of brain tumor pathology was applied.
Results: We found that 54% of all brain tumors were located in the supratentorial and 46% in the infratentorial region. Brain tumor was slightly more common in males (males 54% vs. females 46%). The most common tumor found in our patients was astrocytoma (43.9%), followed by meduloblastoma (26.8%), meningioma (14.6%), epandimoma (7.3%) craniopharyngioma (2.4%), epidermoid (2.4%) and dermoid(2.4%). However, in children between 5-10 years, meduloblastoma was the most common tumor. In this regards, the most common symptoms were headache and vomiting, respectively, whereas vomiting and increased head circumference were the most common ones in children under 5 years. The incidence in different age groups were as follows: 56% in 10-15 years old,28% in 5-9 years and 16% in under 5 years old. Astrocytoma was more common in female and meduloblastoma in male, relatively. Meningioma which has not been reported in western studies, was relatively common in our patients.
Conclusion: In our patients, the incidence and distribution of CNS tumors were somewhat different from various reports of western countries. Whether there is any regional difference in disease distribution between Middle East and the rest of the world, remains to be determined.

قیمت : 20,000 ريال