نظرات دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي كرمان در مورد عملكرد اساتيد در زمينه مشاوره و راهنمايي تحصيلي

گام هاي توسعه در آموزش پزشكي، مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمان

دوره 5 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: مشاوره مي تواند عامل مؤثري براي حل بسياري از مسائل دانشجويان باشد. ارائه ناكافي راهنمايي و مشاوره، دستيابي به اهداف آموزشي را دچار مشكل مي نمايد. اين مطالعه به منظور تعيين نظرات دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي كرمان در مورد عملكرد اساتيد در زمينه مشاوره و راهنمايي تحصيلي صورت گرفت.
روش كار: در اين مطالعة مقطعي، دانشجويان سال آخر كليه رشته هاي دورة روزانه و شبانه شش دانشكده دانشگاه علوم پزشكي كرمان (490 نفر) به سؤالات پرسش نامه اي پژوهشگر-ساخته، كه روايي و پايايي آن مورد تأييد قرار گرفته بود، پاسخ دادند.
يافته ها: براساس ديدگاه دانشجويان از حداكثر امتياز چهار، بيشترين ميانگين امتياز عملكرد به " امضاء و كنترل فرم انتخاب واحد و ساير فرم ها" (47/3) و بعد از آن به "حضور استاد مشاور در ساعات اعلام شده" (19/3) و "صحبت با دانشجو در مورد مقرارت و ضوابط آموزشي" (15/3) و كمترين آن به "نقد افت تحصيلي"، "تشويق دانشجو در رفع نقاط ضعف تحصيلي" و"نقد پيشرفت تحصيلي" (به ترتيب 3/2، 35/2 و 4/2) اختصاص يافت. تنها 7/20 درصد از دانشجويان كاملاً مي دانستند كه از استاد مشاور در چه زمينه اي و چگونه كمك بگيرند؛ 4/23 درصد معتقد بودند كه مشاوره ناكافي موجب مشكل تحصيلي آنها شده بود و 3/24 درصد از مشاوره اصلاً راضي نبودند.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج به دست آمده به نظر مي رسد هر دو گروه درگير مشاوره، با وظايف استاد راهنما و جايگاه مشاوره آشنايي لازم را ندارند و يا اساتيد به وظايف خود به خوبي عمل نمي كنند. به منظور بهبود ارائه خدمات مشاوره و راهنمايي لازم است به مشاوره به عنوان يك موضوع علمي كه نياز به آموزش دارد توجه شود و اين مسئوليت به كساني محول شود كه صلاحيت هاي علمي لازم را كسب كرده باشند.

Educational Achievement in Medical Students Entered University between 1995 and 2003, Kerman University of Medical Sciences
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background & Objective: Consultation is an effective factor in solving students’ problems. Providing insufficient guidance and consultation may prevent achieving educational goals. This study was conducted to evaluate students’ points of view about faculty members’ performance in providing consultation and educational guidance, Kerman University of Medical Sciences.
Methods: In this cross-sectional study, senior students of all fields in 6 schools of Kerman University of Medical Sciences (490 members) were asked to fill in a researcher-made questionnaire which its validity and reliability were already confirmed.
Results: According to the students’ point of view, among maximum score of 4, the highest mean score belonged to “signing and controlling course selection and other forms” (3.47). This was followed by “presence of the consultant professor in announced hours” (3.19) and “speaking with students about educational rules” (3.15). The least scores were given to “analysis of educational slump”, “encouraging students to correct educational pitfalls”, and “analysis of educational improvement” (2.3, 2.35, and 2.4 accordingly). Only 20.7% of the students completely knew in what fields and how to get help from their consultant professor. 23.4 percent believed that lack of enough consultation led to their educational problems while 24.3% were not satisfied with consultation at all.
Conclusion: Our findings showed that students and faculty members are not familiar with consultant professors’ duties and consultation. Probably, consultant professors don’t do their duties appropriately. To improve the quality of consultation and guidance, it is necessary to consider consultation as a scientific entity which needs education and a scientifically competent responsible.

قیمت : 20,000 ريال