تاثير قاعدگي، حاملگي، زايمان و شيردهي در عود بيماري وسواس خانم هاي سنين باروري

مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

دوره 7 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: بيماري وسواس يك بيماري شايع در روانپزشكي است و تقريبا در 2% جمعيت جهان ديده مي شود و موجب افزايش اضطراب در بيمار مي گردد. بيماري وسواس در دوران قاعدگي، حاملگي و بعد از زايمان زنان ممكن است شروع شود و باعث افت در كيفيت زندگي زنان مي شود. هدف از اين مقاله بررسي عوامل موثر بر شروع وسواس در سنين باروري زنان مي باشد.
روش كار: در يك مطالعه توصيفي، 53 زن با تشخيص (DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders براي وسواس در درمانگاه تخصصي روانپزشكي بيمارستان فاطمي اردبيل مورد مصاحبه قرار گرفتند. پرسشنامه شامل دو بخش مشخصات دموگرافيك و سوالاتي در مورد شروع وسواس در قاعدگي، حاملگي و بعد از زايمان و شيردهي بود كه توسط بيماران تكميل شدند. داده ها توسط نرم افزار آماري SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: در دو نفر (3.8%) از نمونه ها شروع وسواس با اولين قاعدگي و در شش نفر (12.5%) در دوران بارداري بود. چهار نفر در حاملگي دوم و در شش نفر در دوران بعد از زايمان بود و در دو نفر بعد از زايمان اول وسواس شروع شده و سه نفر بعد از زايمان اول دچار اختلالات خلقي شدند.
نتيجه گيري: يافته هاي اين پژوهش نشان داد كه در دوران بارداري، زايمان و بعد از زايمان احتمال عود وسواس بيشتر ميباشد و زنان بايد در اين دوران از نظر مشكلات رواني تحت نظارت ومراقبت قرار گيرند و به بهداشت رواني زنان بويژه در اين دوران توجه بيشتر شود.

The Effect of Mense, Pregnancy, Delivery and Lactation on Obsessive compulsive disorder (OCD) in Child- Bearing Age in Fatemi hospital Ardabil in 2006
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background & Objective: Obsessive-compulsive disorder is a common disease in psychiatry which increases anxiety in approximately 2% of the world population. Recent reports suggest that OCD starts in menstruation, Pregnancy, post-partum periods which causes failure in women's quality of life. The aim of study was to determine the onset of (OCD) in fertile women.
Methods: In a descriptive study in 2006, 53 women with DSM-IV were interviewed for obsessive disorder at psychiatry clinic of Fatemi hospital. A questionnaire including two parts on demographic information and 8 questions on the onset of obsessive disorder in menstruation, pregnancy, puerperium periods was completed. Data were analyzed through SPSS.
Results: In 3.8%, the onset of obsessive disorder was with the first menstruation period. In 12.5% it was during pregnancy. In 57.1% (4) of obsessive samples onset of obsessive was in second pregnancy. In 16.24% onset of OCD was after delivery. In 28.8% it was after first delivery and 30% after first delivery had affective disorders.
Conclusion: The menstruation, pregnancy, post partum may be a periods of risk for recurrence or onset of obsessive compulsive disorder and women should be taken care of more in order to avoid disorders like depression. Midwife clinicians caring for women need to be aware of the impact of these symptoms and attention for mental health in women.

قیمت : 20,000 ريال