نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: با توجه به شيوع كمبود قد و وزن در كودكان ايراني و با عنايت به اهميت روي در سلامتي كودكان و نظر به شايع بودن كمبود روي و ”سندرم كمبود تغذيه اي روي“ و به منظور تعيين تاثير روي تكميلي بر تغيير صدك هاي وزني و قدي كودكان، اين تحقيق بر روي مراجعه كنندگان به بيمارستان مسيح دانشوري طي سال هاي 78-1376 انجام گرفت. مواد و روش ها: پژوهش حاضر با روش كارآزمايي باليني (Clinical trial) از نوع مقايسه قبل و بعد انجام، خصوصيات سن، جنس صدك هاي وزن و قد كودكان قبل و بعد از تجويز روي تكميلي محاسبه گرديد. روي تكميلي (كارخانه مرك، آلمان) به صورت محلول هاي سولفات روي 0.5% به مقدار 3 ميلي گرم براي هر كيلوگرم وزن در روز تجويز شد و ميزان روي سرم در سازمان انرژي اتمي به روش اسپكتوفتومتري جذب اتمي تعيين و تغييرات صدك ها با آزمون Mc Nemar's و نقش سن، جنس، ميزان اوليه روي در تغيير صدك ها و نيز Relative Risk آن ها محاسبه گرديد. يافته ها: تحقيق بر روي 42 نفر، 21 دختر و 21 پسر در سنين 4.1±4.9 سال و وزن 8.1±16.5 كيلوگرم و قد 23±101.8 سانتي متر با ميزان روي اوليه ?gr/dl 31.6±85.1 صورت پذيرفت. مدت تجويز روي 2.6±3.2 ماه و از حداقل يك ماه تا حداكثر 10 ماه مورد پيگيري قرار گرفتند. كودكان با وزن كمتر از صدك پنجاهم از 69 به 54 درصد كاهش (P<0.05) و قد (كمتر از صدك پنجاهم) از 50% به 33% كاهش (P<0.01) و كودكاني كه ميزان روي كمتر از طبيعي داشته اند ميزان تغيير صدك هاي بيشتري داشته اند كه در پسران بيشتر از دختران بوده و در سنين كمتر از 5 سال روي تكميلي نتيجه بهتري داده و اگر سن شروع روي تكميلي در دختران زودتر شروع شود شانس بهتري براي افزايش قد و وزن خواهند داشت. نتيجه گيري: روي تكميلي صدك هاي قدي و وزني كودكان را افزايش مي دهد. با توجه به كمبود شديد روي و عوارض شناخته شده آن، تجويز روي توصيه مي شود و پيشنهاد مي گردد كه تحقيقات بيشتري براي تاثير روي تكميلي بر سندرم كمبود تغذيه اي روي به عمل آيد.

The effect of supplemental Zinc on weight and height percentiles of children
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

History and Objectives: Due to the prevalence of children with height and weight levels lower than 50 percentile in Iran and considering the importance of Zinc in the health of children and the prevalence of Zinc deficiency and nutritional Zinc deficiency syndrome and in order to define the effect of supplemental Zinc on weight and height percentiles of children, this research was conducted on the referrers to Masih Daneshvari hospital during the years 1376 to 1378. Materials and Methods: This study was performed by clinical trial method with comparison before and after the performance of the study. Age, sex, weight and height percentiles of children were evaluated before and after administration of supplemental Zinc. Supplemental Zinc (Merck Company Germany) was administered as a 0.5% Zinc sulfate solution at a dose of 3 mg/kg and serum Zinc level was measured at atomic energy organization by atomic absorption spectrophotometry method. Changes in the percentiles were calculated with MC Nemar’s test and the role of age, sex, the initial Zinc level on the percentile changes and also their relative risk were calculated. Results: This study was performed on 42 individuals including 21 girls and 21 boys aged 4.9±4.1 years old and weighed 16.5±8.1 kilograms with a height of 101.8±23 centimeters the initial Zinc level was 85.1±31.6 microgram per deciliter. The duration of Zinc administration was 3.2±2.6 months and the patients were followed from one to 10 months. Children whose weight was below 50 percentile decreased from 69% to 54% (P<0.05) and those with a height less than 50 percentile decreased from 50% to 33% (P<0.01) and the percentile change were more significant in those children whose initial serum Zinc level was lower. This condition was more commonly observed in boys. Conclusion: The supplemental Zinc was more effective when administered to children less than five years old. If supplemental Zinc be administered at an earlier age for girls. There is a better chance for increase in height and weight.

Keyword:
قیمت : 20,000 ريال