سن بلوغ و مراحل آن در دختران دانش آموز شهر كاشان در سال تحصيلي 78-1377

فيض، فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني كاشان

دوره 3 - شماره 11

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: با توجه به اهميت پديده بلوغ و نظر به نقش عوامل مختلف در شروع و ميزان پيشرفت آن و به منظور تعيين متوسط سن بلوغ در دختران دانش آموز شهر كاشان اين تحقيق در سال تحصيلي 78-1377 انجام گرفت. مواد و روش ها: پژوهش حاضر به روش توصيفي (Descriptive) بر روي 2300 دانش آموز در مقاطع دبستان، راهنمايي و دبيرستان با نمونه گيري به روش تصادفي صورت پذيرفت و با معاينات فيزيكي به وسيله دستيار زنان و زايمان، بررسي مراحل تلارك، پوبارك و منارك انجام و نيز خصوصياتي چون وزن، قد، تحصيلات، شغل والدين و سن بلوغ مادر بررسي و ثبت گرديد. سن بلوغ در واقع با سن اولين قاعدگي مشخص شده و مراحل پيشرفت آن مطابق استاندارد تعيين گرديد. يافته ها: از مجموع 2300 دانش آموز مورد مطالعه در سنين 8 تا 18 سال، سن بلوغ دختران 1.24±13.36 سال و مد گروه سني آن ها 14-12 سال بود. وزن و قد دختران بالغ بيشتر از نابالغ بود و سن بلوغ مادران آن ها 12.5 سال بود كه 74% از دختران، سن بلوغي مشابه مادرانشان داشتند. سطح سواد پدر با زمان بلوغ نقشي نداشته ولي با سطح سواد مادر و شغل والدين داراي ارتباط بود. نتيجه گيري: سن بلوغ دختران كاشان پايين بوده و نسبت به سن بلوغ مادرانشان كاهش داشته است. تحقيقات تحليلي براي شناخت عوامل موثر در سن بلوغ و مراحل آن توصيه مي شود.

Age and stages of puberty in female students of Kashan in curriculum year 1377-78
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

History and Objectives: Due to the importance of puberty phenomenon and considering the role of various factors in its onset and progression and in order to define the average age of puberty in female students of Kashan, this study was performed in the curriculum year 1377-1378. Materials and Methods: A descriptive study was performed on 2300 students at preliminary, intermediary and high school levels by random sampling. The stages of telarch, pubarche and menarche were recognized by physical examination by a resident of gynecology and obstetrics. Characteristics such as weight, height, education, parent’s job and the age of puberty of the mother were evaluated. All the data were recorded. The age of the first menstruation was regarded as the age of puberty onset and its progressive stages were defined according to standards. Results: Of the 2300 evaluated students in the age of puberty in girls was 12.36±1.24 years and the mode of their age group was 12-17 years. Weight and height were higher in the girls with puberty than those without onset of puberty. The maternal age of puberty in the girls with puberty was 12.5 years. In 74% of the girls, the age of puberty was the same as their mothers. There was no correlation between their age of puberty and the educational level of their father but the age of puberty was related to the educational level of the mother and the parent’s job. Conclusion: Age of puberty in Kashanian girls is low and shows a decrease relative to the age of puberty in their mothers. Analytical research of recognition of the effective factors in the age of puberty and its stages is recommended.

Keyword:
قیمت : 20,000 ريال