بررسي نتايج آناليز و كشت ادرار در بيماران مراجعه كننده به آزمايشگاه مركزي كاشان در سال 1377

فيض، فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني كاشان

دوره 4 - شماره 16

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: با توجه به اهميت عفونت هاي مجاري ادراري و عوارض حاصل از آن و نيز گزارش هاي مختلف از عفونت هاي مجاري ادراري و نتايج متفاوت آناليز و كشت ادرار، اين تحقيق در آزمايشگاه مركزي كاشان انجام گرفت. مواد و روش ها: اين مطالعه يك بررسي توصيفي است كه به صورت سرشماري در 505 بيمار مشكوك به عفونت هاي مجاري ادراري مراجعه كننده به آزمايشگاه مركزي كاشان كه جهت انجام آزمايش هاي كشت و كامل ادرار صورت پذيرفت. يافته ها: از 505 نمونه ادرار مورد برسي، 127 نمونه (25.1%) داراي كشت ادرار مثبت بودند كه از اين تعداد 115 نفر (90.6%) زن و 12 نفر (9.4%) مرد بودند. شايع ترين ارگانيسم رشد يافته به ترتيب اشريشياكلي با 98 مورد (77.2%) و استافيلوكوك كوآگولاز منفي با 22 مورد (17.3%) بود. پروتئوس با 4 مورد (3.1%)، كلبسيلا با 2 مورد (1.6%) و پسودوموناس با يك مورد (0.8%) در مرتبه هاي بعدي قرار داشتند. از 127 بيمار داراي كشت مثبت، 81 نفر (63.8%) داراي باكتري در لام مستقيم، 70 نفر (55.1%) داراي پيوري و 43 نفر (33.9%) داراي آزمايش نيتريت مثبت بودند و 41 نفر (32.3%) داراي هر سه شاخص مثبت در آزمايش هاي كامل ادرار خون بودند. نتيجه گيري: آناليز ادراري به تنهايي نمي تواند وجود عفونت ادراري را مشخص كند. بنابراين، انجام تحقيق بيشتر جهت توانايي آناليز ادرار در تشخيص عفونت هاي ادراري توصيه مي نمايد.

Urine exam and culture in patients referred to the central pathobiology laboratory in Kashan
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

History and Objectives: Due to importance of urinary tract infections (UTI) and its complications, the present study was performed on patients referred to the Central Pathobiology Laboratory in Kashan in the second half of 1999 to evaluate the urine exam and culture. Materials and Methods: A descriptive study was carried on patients with urinary tract infection referring to Central Laboratory. Urine samples were collected from mead stream urine (MSU). The samples were cultured on blood agar plates (BAP) and eosin methylene blue (EMB) agar in 37°C for 24 hours and after colony counting, bacterial colonies were diagnosed by culturing on differential biochemical media. Urine examinations were performed macroscopically and microscopically and the data were presented using descriptive statistical analysis. Results: Of 505 patients, 127 patients (25.1%) had positive urine culture, of which 90.6% and 9.4% were women and men respectively. E.coli (77.2%), coagulase negative staphylococci (17.3%), proteus (3.2%), klebsiella (1.6%) and pseudomonas (0.8%) were the most prevalent microbial infection. From 127 positive culture tests, 63.8% had positive bacteria on direct smear examination, 55.1% had PMN and 53% had nitrate reduction positive test. Forty one (52%) patients were positive for bacteria, PMN cells and nitrate reduction positive in their urine. Conclusion: Urine analysis cannot detect the urinary tract infections without culturing. Further analytical study is recommended to determine the importance of urine analysis in detecting the urinary tract infections.

قیمت : 20,000 ريال