كاربرد جدول عمر در برآورد طول عمر و عوامل مؤثر بر آن در سرطان مري

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان

دوره 16 - شماره 63

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: سرطان مري با قرار گرفتن در رده‌ي ششم، يكي از شايع‌ترين سرطان‌ها در ايران مي‌باشد. به دليل اين كه بيماران تا مراحل پيشرفته تشخيص داده نمي‌شوند، داراي طول عمر نسبتا كوتاهي مي‌باشند. اين مطالعه با هدف برآورد طول عمر و عوامل مرتبط با آن در افراد مبتلا به سرطان مري صورت گرفته است.
روش ‌بررسي: كليه‌ي موارد ثبت شده با تشخيص قطعي سرطان مري از سال 1380 تا 1385 مركز ثبت تومور استان فارس استخراج و اطلاعات مربوط به متغيرها و وضعيت بقاي ايشان از منابع اطلاعاتي مختلف حاصل شد. ميزان‌هاي بقاي 1 تا 5 ساله با استفاده از روش جدول عمر احصايي محاسبه و براي مقايسه‌ي ميزان‌هاي بقا در زير گروه‌ها نيز از آزمون ويل‌كاكسون استفاده شد. كليه‌ي تحليل‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام شد.
يافته‌ها: تعداد بيماران 161 مورد بود كه از اين تعداد 5/61 درصد مرد بودند. ميانگين سني بيماران 1/13 ± 6/64 سال در مردان و 9/11 ± 6/57 سال در زنان بود. ميزان‌هاي بقاي كلي 1 تا 5 ساله بيماران پس از تشخيص سرطان به‌ ترتيب 58‌، 33، 18، 15 و 10 درصد به ‌دست آمد. متغيرهايي نظير سن، تشخيص بيماري، متاستاز تومور، درجه‌ي تمايز‌يافتگي تومور، نوع اولين درمان، شغل در مردان، قوميت و بعد خانوار به عنوان متغيرهايي مؤثر بر پيش‌آگهي بيماران شناخته شدند.
نتيجه‌گيري: با توجه به نتايج اين مطالعه و ساير مطالعات مشابه بر لزوم بيماريابي و تشخيص زودرس بيماري در سنين پايين‌تر و نيز در مراحل مقدماتي بيماري تأكيد مي‌شود.

Estimation of Survival and Factors Related to It in Esophageal Cancer Using Actuarial Life-Table Method
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and Objective: Esophageal cancer is the 6th common cancer in Iran. Affected patients have a relatively short lifetime, as this cancer is usually diagnosed in advanced stages. This study was conducted to estimate survival and factors related to it in patients with esophageal cancer.
Materials and Methods: All patients definitely diagnosed as esophageal cancer, registered in Fars Cancer Registry Center, were investigated. Required information was gathered from cancer registry forms and other resources. 1- to 5-year survival rates were estimated using life-table method. Wilcoxon test was used to compare survival rates between subgroups. All data were analyzed by SPSS software.
Results: Of 161cases, 61.5% were male. Mean age of patients was 64.6±13.10 years and 57.6±11.9 years in male and female, respectively. Overall survival rates at 1- to 5-years after diagnosis were: 58, 33, 18, 15 and 9 percent, respectively. Factors such as age at time of diagnosis, Presence of metastasis, histologic grade, type of first treatment, occupation in males, ethnicity and number of household showed to have a significant effect on prognosis.
Conclusion: According to this study and similar studies carried out, screening and early detection of patients (in lower ages, and lower stages) is emphasized.

قیمت : 20,000 ريال